Kommuneplan forsiden

4.6.D1 Blåkildevej m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt bymiljø.

Anvendelse

Der kan placeres andre funktioner end boliger i området, såfremt det ikke giver miljøgener for naboer. Eksempelvis kunne det være en frisørsalon, cykelværksted, konsulentvirksomhed, klinik eller e-handel.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

 

Byggemuligheder

Området kan fortættes med etagehusbebyggelse i op til 8 etager. 

Ved fortætning skal der tages hensyn til forsinkelse af overfladevand.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er målet at transformere og fortætte området, så det kommer til at fremstå som et nutidigt og mangfoldigt boligmråde med et levende byliv. Der kan indpasses flere forskellige boligtyper og funktioner i området.

Området er karakteriseret af de grønne områder mellem gårdhuse og boligblokke med plads til stisystemer og plads til rekreative aktiviteter. Af særlige landskabelige træk kan nævnes dalstrøget mellem Aggersundvej, Sebbersundvej og Blåkildevej, der afskæres af Budumvej mod nordvest og Humlebakken mod sydøst.

 
De grønne områder er integreret i bebyggelsen.
Trafik - Veje og stier

Der skal i højere grad arbejdes med shared space-løsninger i rammeområdet eller løsninger der i højere grad end tidligere baseres på blanding af trafikformer.

Der er planlagt cykelsti på Humlebakken mellem Tranholmvej og Mejrupstien.

16-06-2014
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter
Butikslignende formål
Værksteder o.l.
Klinikker o.l.
Dyreklinik
Kontorer
Service
Restaurant o.l.
Benzinsalg
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 40 for tæt lav.
Max. 60 for etage.
Max 45 for anden bebyggelse.

Etager:
Max. 2 for tæt-lav og anden bebyggelse.
Max. 8 for etage.
Højde:
Max. 8,5 m for tæt-lav.
Max. 27 m for etage.
Max 8,5 for anden bebyggelse.
Fælles opholdsareal: Min. 15% (for området som helhed)
Grønt areal friholdes for bebyggelse, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet dige (§4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til at bevare områdets grønne karakter.
Det grønne område mellem Vanggården og Blåkildevej skal friholdes for byggeri.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone