Kommuneplan forsiden

4.6.T1 Vandforsyning

Mål

Målet er at sikre areal til vandforsynings- og antenneanlæg. Der lægges vægt på, at området fremtræder grønt mod omgivelserne.

Anvendelse

Området ejes af Aalborg Kommunes Vandforsyning, der har en række tekniske installationer på arealet. Desuden findes et antenneanlæg på området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er med sin beliggenhed øverst på Humlebakken meget synligt i landskabet. Fra området er der desuden et godt udsyn mod øst og vest.

11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 5
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter og terræn.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone