Kommuneplan forsiden

Mou

Mål og perspektiver

Mou er beliggende på kanten til Lille Vildmose og har historisk set været præget af den erhvervsmæssige udnyttelse af den specielle natur der er i det område i form af tørve- og spaghnum-gravning.

De seneste 10 år har indbyggertallet i Mou været stigende. Det kan blandt andet hænge sammen med, at byens huspriser er lave i forhold til resten af kommunen. Den gennemsnitlige andel af ældre er er højere i Mou sammenlignet med det øvrige Aalborg kommune.

Mou indtager rollen som boligby for flere af områdets landsbyer og mindre bebyggelser samt de store sommerhusområder og det omgivende landbrugssamfund. Mou skal kunne tilbyde alle typer boliger, således at indbyggersammensætningen bliver så bred som muligt.


Fuglehuse på en gavl i Mou

Mou er beliggende i en afstand af 1-2 km fra Limfjorden, hvor også lystbådehavnen er placeret.


Skulptur ved lystbådehavnen

Et af de ældre huse i Mou

Hus fra Mou dateret 1884
Byudviklings- / Byomdannelsesområder

Byrådets mål er at skabe basis for et bredt udbud af boligtyper.

Der er udlagt i alt ca. 13 ha til boligformål i Mou, hvilket svarer til, at der pt kan bygges ca. 50 åben/lav boliger og ca. 50 tæt/lav boliger.

I byens østlige del er udlagt et område til boligformål. Dette område vurderes at dække behovet for boligudbygning i den kommende planperiode.


Dette område er udlagt til boligformål i kommuneplanen og grænser op til et nyere boligområde.

I den nordlige del er byens erhvervsområde placeret. Her holder både mindre og lidt større håndværks- og værkstedsvirksomheder til. I området er der fortsat mulighed for erhvervsudvikling. Desuden er der mulighed for detailhandel i form af pladskrævende varegrupper. Erhvervsområdet har en god tilgængelighed.


I dette område kan der etabeleres detailhandel til pladskrævende varegrupper.
  • Der skal være gode bomuligheder for alle aldersgrupper
  • Boligudbygningen skal foregå på arealerne i den østlige del af byen
  • Der skal fortsat være udviklingsmuligheder for lokale håndværks- og værstedsvirksomheder samt butikker med pladskrævende varegrupper i byens erhvervsområde

I centrum ligger Mou Hotel

Dette areal er udlagt til erhvervsformål.
Byens- / Bydelens- / Landområdets struktur

Mou er placeret i det flade landskab og fremstår som en grøn by uden større rekreative områder. Mou har dog en tilknytning til Mou Havn som ligger ca. 1 km mod nord. Mange steder kan der fra bakkerne nydes en fantastisk udsigt over Limfjorden og Kattegat.

  • De historiske spor og vejstrukturen skal bevares
  • Kirkens synlighed i den gamle bydel skal bevares

Mou by som den så ud ca. år 1880

Mou by ca. år 1970. Som det ses er vejstrukturen stort set den samme.
Bebyggelsens karakter

Byen er en typisk landevejsby, hvor husene ligger tæt op af vejen. Bybilledet er præget at en stor variation i byggestil, hvor de historiske bygninger er overvejende.

Det vil give byen et løft ved en målrettet indsats for at bevare dette særpræg.

Byens centertorv er præget af forfald og trænger til renovering.

Den hvidkalkede og teglhængte gotiske kirke ligger bagved byens centrale strækning.


Byens torv trænger til et løft.
Landskabet / De grønne områder

Mou by ligger ved Lille Vildmose og fjorden hvilket landskabeligt giver værdi. Dog giver afstanden mellem byen og lystbådehavnen en vis begrænsning i udnyttelsen af havnearealet til rekreative formål.


Ved lystbådehavnen er der mulighed for at sidde og nyde udsigten

Rekreativt område i Mou som også anvendes som leg og opholdsareal
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Byen rummer både skole, sportshal, dagligvarebutik og flere specialfunktioner så som bank, kro, autoværksted samt gokartbane.

Det lidt smalle serviceudbud kompenseres ved at borgerne i byen benytter det brede tilbud i Aalborg og i mindre grad i hovedbyen Storvorde.

Byens placering tæt på sommerhusområder har sandsynligvis haft en positiv virkning på udviklingen af butiksmønstret, således at der er en forholdsvis veludbygget dagligvareforsyning.


Skolen i Mou

Mou-hallen er beliggende i nærheden af skolen
Indsatsmuligheder
  • Fortsat boligudbygning
  • Fortsat erhvervsudvikling - både med håndværks- og værkstedsvirksomhed samt detailhandel med pladskrævende varegrupper
  • Renovering af bytorvet
  • Bedre stiforbindelser
 
23-11-2009