Kommuneplan forsiden

8.5.H1 Vester Fjord­vej

Mål

Det er målet at videreudvikle erhvervsområdet som et attraktivt område.

Anvendelse

Området skal anvendes til erhvervsformål samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal afskærmes i forhold til omgivelserne ved etablering af levende hegn og beplantninger.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"


XL-byg er placeret i området
Trafik - Veje og stier

Området har gode adgangsforhold til vejnettet.

23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m. Siloer og lignende dog max. 12,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.