Kommuneplan forsiden

8.5.O1 Skole, hal og kirke

Mål

Målet er at bevare området til offentlige formål.

Anvendelse

Området skal primært bruges til skole, fritidsformål og kirke.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal sikres gode og attraktive udendørs opholdsarealer i tilknytning til skolen og hallen.

Trafik - Veje og stier

Der skal til stadighed være fokus på de bløde trafikanter, der udgør den primære del af trafikken i området.

23-11-2009
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for området som helhed er max. 35.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m. For sportshaller og lignende dog max. 12,5 m
Kirkearealer friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for områdets fremtidige drift og vedligeholdelse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal gives en udformning og placering som harmonerer med den eksisterende bebyggelse
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone skal overføres til byzone.