Kommuneplan forsiden

8.5.B2 Ny Høstemark­vej m.fl.

Mål

Området omfatter et mindre boligområde i Mou.

Området skal bevares som boligområde.

Anvendelse

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage - afhængigt af stedet)
Enkeltstående butikker
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav (max. 25 i ældre haveboligområder). Max. 35 for tæt-lav. Max. 40 for etage.
Etager: Max. 2 for åben-lav, max. 2½ for tæt-lav og max. 2½ for etage.
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav og max. 10,5 for tæt-lav og max. 12,5 for etage.
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav, 10% for tæt-lav og 15% for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.