Kommuneplan forsiden

8.5.T1 Mou Varmeværk

Mål

Målet er at skabe gode rammer for områdets fjernvarmeforsyning.

Anvendelse

Området kan anvendes til tekniske anlæg, herunder det eksisterende varmeværk.


Luftfoto fra 2010 over eksisterende varmeværk
Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på, at området afskærmes med beplantning i den udstrækning der er mulighed og behov for det.

08-04-2013
Anvendelse
Tekniske anlæg, Varmeværk
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 12 m, dog max. 40 m for skorsten
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Værket kan afskærmes med beplantning.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone skal overføres til byzone