Kommuneplan forsiden

8.5.T2 Solvarme- og halmfyringsanlæg

Mål

Målet er at skabe gode rammer for benyttelse af området til solfangeranlæg, halmfyringsanlæg samt eksisterende kanon-laug.

Anvendelse

Området kan anvendes til tekniske anlæg i form af solfangeranlæg, halmfyringsanlæg, teknikbygning og tankanlæg. Desuden kan området fortsat anvendes til kanon-laug.

Luftfoto _ramme _300
Luftfoto fra 2014 over området.
Arkitektur - Byrum og landskab

Af hensyn til de nære omgivelser lægges der vægt på, at solfangeranlægget og halmfyringsanlægget afskærmes med beplantning.

25-04-2016
Anvendelse
Tekniske anlæg samt fritidsformål (kanon-laug)

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30

Etager: Max. 2

Højde: Max. 12 m, dog max. 40 m for skorsten. 2,5 m for solfangere
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Solfangeranlægget og halmfyringsanlægget skal afskærmes med beplantningsbælter.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone og byzone