Kommuneplan forsiden

8.5.C1 Aalborgvej

Mål

Målet er at Mou skal have et velfungerende centerområde med mulighed for placering af bl.a. butikker.

Der skal desuden være mulighed for at opretholde et passende antal boliger i området.

Anvendelse

Funktionsintegration kan være med til at skabe liv og dynamik og prioriteres derfor særligt højt i centerområder.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger
Enkeltstående butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Højde: Max. 8,5 m
Etager: 2
Fælles opholdsareal: Min. 15% af områdets areal
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, udendørs udstilling og fælles design for byudstyr - herunder affaldsløsning.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.