Kommuneplan forsiden

7.5.L1 Fjellerad by

Mål

Fjellerad by skal fastholdes som et blandet byområde, hvor boliger og erhverv er integreret. Målet er at skabe et levende bymiljø med fleksible udviklingsmuligheder. Der lægges vægt på at bevare det autentiske historiske bymiljø langs Vaarstvej og Fjellerad Bygade.


De veldefinerede gaderum er noget af det særlige ved Fjellerad.
Miljø

Den østligste del af området er belastet af støj fra Hadsund Landevej.

Arkitektur - Byrum og landskab
 
Der er en række bevaringsværdige enkeltbygninger i Fjellerad. Mens Vaarstvej og Fjellerad Bygade er meget bymæssige i deres karakter, finder man charmerende landlige træk ad Trælbjergvej.

De nyere bebyggelser ad Risdal og Tokevej har fine kig til det omgivende landskab. Dette træk skal videreføres i nye byggemuligheder mod syd.
14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etageboliger)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske formål
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Landbrug kun på eksisterende landbrugsejendomme
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger, max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2 etager.
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske bebyggelsesmønstre skal respekteres.
Bebyggelse og anlæg på byens sydlige kant skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bebyggelse langs Vaarstvej og Fjellerad Bygade skal i skala, formsprog, materialevalg og placering ift. gadelinie tilpasses gadebilledet.
Udendørs oplag kun på afskærmede bagarealer.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone