Kommuneplan forsiden

Miljørapport for Byudviklingsplan for Romdrup/Klarup

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny Byudviklingsplan for Romdrup/Klarup. I kommuneplanens Hovedstruktur – Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune er Klarup udpeget som en oplandsby med særligt vækstpotentiale. Klarup har i kraft af nærheden til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt tilstrækkeligt befolkningsunderlag et særligt potentiale for byvækst, der skal udnyttes og understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo.

Da Byudviklingsplanen vil medføre store ændringer af plangrundlaget for Romdrup/Klarup-området er det vurderet, at kommuneplantillæg nr. 7.009 ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2, der vedrører mindre områder på lokalt plan og/eller mindre ændringer i eksisterende planer. Der er således udarbejdet en miljørapport.

 Helhedsplan (4)

Ikke teknisk resume
Miljørapporten er udarbejdet som en ”ikke teknisk redegørelse”. Det er derfor vurderet, at det ikke giver mening at skrive et ”ikke teknisk resume”.

Sammenfattende redegørelse
Der er ikke indsendt bemærkninger eller udtalelser til Miljørapporten i planens offentlighedsfase.

I hele processen omkring udarbejdelsen af forslag til Byudviklingsplan for Romdrup/Klarup er alle tænkelige udviklingsmuligheder for området gennemgået og vurderet op imod miljørapportens fokusområder. De nye byudviklings- og byomdannelsesområder i Romdrup/Klarup, er valgt ud fra en helhedsvurdering af områdets potentialer og særlige interesser.

0-alternativet er ikke valgt, da Aalborg Kommune har stor interesse i at udnytte det store potentiale for byvækst i området for at understøtte Aalborg by som Norddanmarks vækstdynamo, og da de nye byudviklingsmuligheder ikke forventes at påvirke miljøet i negativ retning.

Byudviklingsplanen er udarbejdet på et overordnet visionært niveau, hvor det ikke giver mening at beskrive afbødeforanstaltninger og overvågningsprogrammer. Det vil kunne ske i den efterfølgende konkrete planlægning.

Fold ind/ud Ændringer i forhold til gældende planlægning
Byudviklingsplanen for Romdrup/Klarup medfører en række ændringer af det gældende plangrundlag på både by-, retningslinie- og rammeniveau.

Byudviklingsplanen er udarbejdet som et kommuneplantillæg, der indeholder:

Ny Bybeskrivelse:

 • Den nye Byudviklingsplan for Romdrup/Klarup erstatter den tidligere bybeskrivelse for Klarup i kommuneplanen.
 • Endvidere er illustrationsplanen tilpasset indholdet i den nye Byudviklingsplan

Ændringer i Kommuneplanrammer:

 • Byafgrænsningen for Klarup er udvidet med de nyudlagte boligområder, og da Byudviklingsplanen omfatter både Romdrup og Klarup omfatter byafgrænsningen nu også Romdrup.
 • Eksisterende kommuneplanrammer 7.1.C1, 7.1.C2, 7.1.C3 og 7.1 C4 er lagt sammen til en ramme 7.1.C1, der er udvidet med den udvidede bymidteafgrænsning mod nord-vest.
 • Kommuneplanramme 7.1.B5 indskrænkes med det område, der overgår til 7.1.C1.
 • Boligramme 7.1.B1 er udvidet med det nye boligområde syd for Kærhavegårdudstykningen.
 • Boligramme 7.1.B3 er udvidet med det nye boligområde mellem Klarupvej og Banestien. Endvidere er anvendelseskategorien ”Boliger (åben-lav/tæt-lav)” ændret til ”Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)”.
 • Kommuneplanramme 7.1.H1 ændres for området ved Skagen Beton fra erhvervsområde til boligområde 7.1.B6. Endvidere overgår en mindre del i øst ved Spergelvej til boligområde 7.1.B5. Det tilbageblivende erhvervsområde nedklassificeres til virksomheder i miljøklasse 1-3.

Derudover er der foretaget mindre justeringer og redaktionelle ændringer i flere kommuneplanrammer.

Ændringer Retningslinjer:

 • Retningslinje 2.1.1 ”Egentlig byudvikling og byformål” er ændret, så de tidligere perspektivområder og de allerede udbyggede områder udgår som planlagte byudviklingsområder. Endvidere er de nye boligområder tilføjet som planlagte byudviklingsområder og området nord for Lodsholmvej udpeget som perspektivområde.
 • Retningslinje 2.1.2 ”Byomdannelse, byudvikling og miljø” er ændret, så området ved Skagen Beton er udpeget som egentligt byomdannelsesområde (jf. Planlovens § 11). Området er vist med lilla skravering.
 • Retningslinje 7.1.3 ”Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre” er ændret, så Klarup Bymidte er udvidet med et område mod syd-vest langs Klarupvej samt et område mod nord-vest ved Jørgensmindevej.
 • Retningslinje 11.2.2 ”Særlige værdifulde landbrugsområder” er reduceret med arealerne, hvorpå der er udlagt nye boligområder.
 • I retningslinje11.2.6 ”Rekreative ruter” er tilføjet en ny planlagt sti vest for Klarup mod det nye Universitetshospital og en sti nord for Klarup mod Limfjorden.
 • I retningslinie 11.4.1 ”Område A, Det nære kystlandskab” udgår det nye boligområde i den nord-østlige del af byen mellem Banestien og Klarupvej, og det samme område tilføjes i stedet til retningslinie 11.4.2 ”Område B, Planlagt kystlandskab”.

Læs nærmere om ændringerne i Redegørelsen til Byudvinlingsplanen for Romdrup/Klarup.

 
Fold ind/ud Miljørapportens fokusområder

Forud for udarbejdelse af det egentlige forslag til kommuneplantillæg er der foregået et omfattede forarbejde, der er udført sammen med borgere, interesseorganisationer, investorer m.v. via Workshops, Fyraftensmøder m.v.

I forbindelse med forarbejdet er det afklaret, at der skal fokuseres på følgende kriterier i miljørapporten (sendt i høring hos berørte myndigheder 29. april 2015):

 • Landskab – Romdrup/Klarup ligger i randzonen mellem Gudum-Klarup kridtø og det flade forland mod Limfjorden,
 • Drikkevand – under hele kridtøen ligger et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).
 • Grundvand – I det flade forland mod Limfjorden og i området ved Romdrup Ådal ligger grundvandet 0-1 meter under overfladen.
 • Klimaudfordringer – De lavtliggende områder har en risiko for årlig oversvømmelse på 5% og derover.
 • Kulturmiljøer og Kulturarv - Romdrup og Klarup er udpeget som vigtige kulturmiljøer sammen med Romdrup Kirke, Klarup Kirke og Klarupgaard.
 • Det gode hverdagsliv – Det er en forudsætning, at byudviklingsplanarbejdet har stor fokus på at skabe gode livsbetingelser for nuværende og nye borgere – uanset, hvor de er i livet.
 • Biologisk mangfoldighed – Planen skal sikre interne grønne strukturer og forbinde dem med det omgivende landskab og natur. Arbejdet skal have både et menneskeligt sigte (sundhed, rekreation og fritid) og et naturmæssigt sigte (sikring af biologisk mangfoldighed).
 
Fold ind/ud Redegørelse for arbejdet med Miljørapportens fokusområder
Klarup er udpeget som ”Oplandsby med særligt vækstpotentiale”, og det betyder helt konkret, at Byudviklingsplanen skal finde rummelighed til ca. 410 nye boliger i Klarup til den kommende planperiode på 12 år.

Forudsætning

Godt 300 af de forventede boliger er en ren fremskrivning af det tidligere bosætningsmønster i området. Resten er en konsekvens af den forventede afsmittende effekt fra urbanisering generelt og fra de store projekter i det Østlige Aalborg. I det følgende vil der være fokuseret særligt på de valg og fravalg, der er arbejdet med for at tilgodese ovennævnte miljømæssige fokusområder.

Landskab, Drikkevand, Grundvand og Klimaforandringer

Højdekurver:
Sorthvid Kridtø (1)

Klarup ligger på den nordlige del af Gudum-Klarup bakkeøen. Romdrup ligger syd herfor, presset op mod bakkeøens skråning. Både Romdrup og Klarups struktur knytter sig til de landskabelige forudsætninger.
I Byudviklingsplanen fastholdes bebyggelsen på morænebakkerne, i princippet over 5 m højdekurven, for at understrege og fremhæve landskabets karakter med fladt forland og by på randen af kridtbakken.
Egensevej udgør en absolut grænse byvækst mod nord.

Grundvand:
Sorthvid Afstand Til Grundvand (1)

Risikokort:
Sorthvid Risikokort (1)

Områderne omkring Limfjordslandet, Romdrup ådal og slugten mellem Klarup og Romdrup ligger så lavt, at de vil være udfordret af de globale klimaforandringer med stigende grundvandsspejl, øget nedbør, mere vand i vandløbene og stigende havvandsstand, hvilket gør områderne uegnede som byvækstområder.

Målet om at fastholde ny bebyggelse på morænebakkerne og friholde de lavtliggende områder for bebyggelse har derfor et dobbeltsigte, der både tilgodeser landskabs- og klimainteresser.

Drikkevand:
OSD

Det er klar præmis for Byudviklingsplanen, at OSD-området under bakkeøen friholdes for nyudlæg til bebyggelse i den kommende 12 års periode, da der findes alternative byudviklingsområder udenfor OSD.

Romdrup/Klarup-området er omkranset af stærke arealinteresser, og for at tilgodese interesserne Landskab, Drikkevand, Grundvand og Klimaforandringer er byudvikling udelukket i OSD-området og i de lave områder ved Limfjordslandet, Romdrup ådal og slugten mellem Klarup og Romdrup.

Det har reelt betydet, at to ansøgte byudviklingsprojekter i slugten mellem Klarup og Romdrup samt et projekt i OSD-området ikke kan realiseres.

Kulturmiljøer og kulturarv

Fredninger:
Fredninger (1)

Romdrup og Klarup er udpeget som vigtige kulturmiljøer sammen med Romdrup Kirke, Klarup Kirke og Klarupgaard.
Friholdelsen af den lave slugt mellem Klarup og Romdrup for bebyggelse har ikke kun et Landskabs-, Drikkevands-, Grundvands- og Klimasigte.
Friholdelsen skal i høj grad også sikre oplevelsen af det værdifulde kulturmiljø i landsbyen Romdrup og i Klarup.

Det gode hverdagsliv

En vigtig intention i Byudviklingsplanen er at skabe gode livsbetingelser for borgerne i Romdrup/Klarup-området. Byen er opbygget, så de væsentligste byfunktioner og offentlige institutioner ligger centralt placeret i byen.

Byliv:
Sammenhæng Mellem Handel Og Aktivitetsknudepunkt (1)

Intentionen er at styrke handelsgaden Klarupvej og Handelsknudepunktet ved Euro Spar ved bevidst at samle alle byfunktioner i dette område.
Området ved skolen og hallen er byens aktivitetsknudepunkt, med en samling af funktioner som skole, hal, børnehave, ungdomsklub, aktivitetscenter, ældreboliger/plejeboliger, tandlæge mv.
Forbindelsen mellem Handelsknudepunktet og Aktivitetsknudepunktet skal udvikles og forbedres.
 Veje og stier:
Mobilitet (2)

I Klarup findes et findes meget fint forgrenet stinet, der dels forbinder boligområderne med de grønne områder og byen institutioner, handel m.v. og dels forbinder Romdrup/Klarup med omverdenen.
Stinettet er udvidet med en ny planlagt forbindelse fra Klarup mod Limfjorden ved Klarupgaard og fra Klarup Banesti mod vest til Hadsund Landevej.
Egensevej, Svinetruget, Klarupvej og Romdrupvej er det overordnede vejnet i området

Klarup by vender ryggen mod Egensevej og Svinetruget, og de danner dermed en skarp grænse mellem byen og det åbne land. Området øst for Svinetruget er friholdt for bebyggelse, da det vil være meget vanskeligt at få nye boligområder med denne placering til at blive en integreret del af byen. Byen vender ryggen mod Svinetruget og dermed også et evt. fremtidigt byområde her. Endelig ligger området øst for Svinetruget i for stor afstand til bylivet og de offentlige institutioner, der bevidst koncentreres i byens Centrum.

Friholdelsen af området øst for Svinetruget for bebyggelse betyder, at et aktuelt byudviklingsprojekt her ikke kan realiseres.

Biologisk mangfoldighed

Grønne Træk Eksternt (1) Romdrup/Klarup ligger placeret ind i et spændende landskab på kanten mellem det flade forland og de kuperede morænebakker. Mod vest ligger Romdrup Ådal, der sikrer afvanding af regnvand fra blandt andet Romdrup/Klarup-området, og mod nord ligger Limfjorden. Begge dele har også stor rekreativ værdi.
Internt bindes Klarup by bindes sammen af et unikt net af grønne elementer, der består af parker, rekreative områder, idrætsanlæg og grønne stisystemer.

Det er specifikt fremhævet i Byudviklingsplanen, områdets grønne og rekreative kvaliteter skal tilgodese såvel klima og natur som sundhed og trivsel. Hermed menes, at selvom naturelementet er stærkt langs Romdrup Å, skal der også tænkes klima og rekreation ind i konkrete planer og projekter for området. På samme måde skal natur, biodiversitet og klimasikring også tænkes ind de interne grønne elementer i byerne, der typisk har et særligt fokus på rekreation og fritid.

 
Fold ind/ud Alternativer

Miljorapporten skal beskrivelse og evaluere rimelige alternativer. Alternativerne ligger i alle de fravalg, der er foretaget i processen med baggrund i rapportens fokusområder.

Beskrivelsen af alternativerne til den ønskede byudvikling i Romdrup/Klarup-området fremgår løbende under redegørelserne for Miljørapportens fokusområder. Alternativerne fremgår som potentielle udviklingsprojekter, der er fravalgt på grund af negativ påvirkning af én eller flere af miljørapportens fokusområder.
Miljørapportens fokusområder har med andre ord haft stor indflydelse på de valg og fravalg, der foretaget i processen. Alle vinklerne indenfor fokusområderne er alt overvejende tilgodeset i de valg, der nu er indarbejdet i forslag til kommuneplantillæg for Byudviklingplanen for Romdrup/Klarup. Det vurderes derfor, at den sandsynlige konsekvens af Byudviklingsplanen er, at den kun har begrænset indvirkning på miljøet.

O-alternativet
Det er vurderet, at de nyudlæg der er foretaget i forbindelse med kommuneplantillægget for Byudviklingsplanen for Romdrup/Klarup ikke påvirker de miljø- og samfundsmæssige interesser i væsentlig grad. På positiv-siden vil Byudviklingsplanen betyde en omdannelse af erhvervsområdet ved Skagen Beton til boligområde, hvilket er mindre miljøbelastende. Endvidere vil de nyudlagte boligområder give Romdrup/Klarup mulighed for at blive fremtidssikret som bæredygtige lokalsamfund med høj grad af offentlig og privat service samt gode fritids- og rekreationsmuligheder.

 
Fold ind/ud Afbødeforanstaltninger og overvågning

Aalborg Kommune skal overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af Byudviklingsplanens gennemførelse. Planen bevæger sig imidlertid på et så overordnet strategisk, visionært niveau, at det ikke giver mening at beskrive afbødeforanstaltninger og overvågningsprogrammer.

Byudviklingsplanen for Romdrup/Klarup er udarbejdet som et kommuneplantillæg – en form for ”mini-kommuneplan” – der angiver fremtidsperspektiverne for hele Romdrup/Klarup-området.

Planens indhold bevæger sig derfor på et meget overordnet visionært niveau, hvor det ikke giver mening at beskrive afbødeforanstaltninger og overvågningsprogrammer.

Byudviklingsplanen bliver fulgt op af mange konkrete planer og projekter. I processen med disse planer, vil arbejdet med de ovenfor nævnte fokusområder blive videreført.

 
12-09-2016