Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 7.007 for boliger ved Engkildevej i Visse

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området er beliggende i Visses syd-østlige kant. Området indgår i kommuneplanens rammedel, men da dele af området er udpeget til grønt område uden bebyggelse er der udarbejdet dette kommuneplantillæg. Baggrunden for at ændre det grønne område er, at området ikke længere er udpeget til § 3 - område jf. Naturbeskyttelsesloven.

Sideløbende med kommuneplantillægget er igangsat en lokalplanlægning for området.

Afgrænsningen af rammeområde 7.7.B3 ændres ikke. By- og bydelsbeskrivelsen for Visse er tilrettet for så vidt angår bemærkninger om det grønne areal. Desuden er opgørelsen over ledigt areal til byudvikling tilrettet.


Grønne områder er vist med mørkegrøn
I området er udpeget et grønt område (jf. hovedstrukturafsnit 6). Området udgår som grønt område fremover, da det ikke mere er registreret som beskyttet natur (jf. Naturbeskyttelseslovens §3).
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 7-7-101, Boliger, Engkildevej, Aalborg.

24-09-2012
Andre planer