Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 7.014 for boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Ændringer af kommuneplanrammer
Tillægget vedrører kommuneplanen for Sydøst-området (Ferslev) og omfatter en ændring af rammeområde 7.3.L1 og oprettelse af en ny kommuneplanramme for rammeområde 7.3.R2. 

 7-014_rammer _foer  7-014_rammer _efter

Gældende kommuneplanrammer 

Nye kommuneplanrammer 

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og et ønske om at gøre det muligt at omdanne område med eksisterende bebyggelse til dels nyt boligbyggeri og dels rekreativt område (med mulighed for regnvandsbassin).

I kommuneplanramme 7.3.L1 ændres bestemmelserne om anvendelse, så det også er tilladt at bygge tæt/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 40 i stedet for 30. Der er fortsat en højdebegrænsning på byggeri på 8,5 m. Det er desuden tydeliggjort i rammen, at der i følge kommuneplanen er krav om fælles friarealer i nye bebyggelser.

Kommuneplanramme 7.3.R2 er ny og har til formål at sikre området som et rekreativt område, som kan anvendes af hele byen. Desuden er området med til at skabe både visuel og fysisk forbindelse mellem byen og engene/ådalen mod vest. Området skal desuden anvendes til håndtering af regnvand.

Kommuneplanens Bilag M opdateres i forbindelse med planernes endelige godkendelse.

Ændring af retningslinje 11.3.13 Særligt værdifulde landskaber
En del af rammeområde 7.3.L1 går ind over udpegning til særlig værdifuldt landskab. Denne udpegning justeres som vist på kort nedenfor. I lokalplan 7.3.101 er beskrevet, hvordan ny bebyggelse skal friholde skrænten, og der er i den vestlige del af rammeområdet udpeget en kantzone. I denne kantzone er bestemmelser for, at terræn delvis kan reguleres, men det skal ske, så skrænten får et naturligt udseende og med bløde kurver.

Inden for lokalplanens område er det især skrænten, som udgør det karakteristiske landskabstræk i området, men også slugten i den nordlige del af rammeområde 7.3.R2 er et væsentligt landskabselement. Denne slugt er delvis taget med i udpegning som værdifuldt landskab.

 Landskab _vaerdifuldt _foer  Landskab _vaerdifuldt _efter

Gældende grænse for særlig værdifuldt landskab

Ny grænse for særlig værdifuldt landskab 

Ved udpegningen af de særligt værdifulde landskaber er der lagt vægt på det enkelte områdes betydning for oplevelsen af landskabet. For særligt værdifulde landskaber gælder jf. retningslinje 11.3.13 i kommuneplanen, at karakteristiske træk ikke må udviskes.

Den eksisterende skrænt i området markerer overgangen fra det lavereliggende engområde mod vest og til slugten mod nord. Den tidligere anvendelse af området til landbrugsformål har medført en del reguleringer af terrænet og diverse oplag, hvorfor området idag fremstår rodet og usammenhængende. Lokalplan 7-3-101 giver mulighed for, at terrænnet kan modelleres efter et fastlagt princip, der skal sikre de karakteristiske træk i området. Selve skrænten mod nord og vest er med lokalplanen omfattet af en kantzone, der skal friholdes for bebyggelse, anlæg mv.

Rammeområde 7.3.R2 skal fungere som buffer mellem de bebyggede arealer i lokalplanområdet og engen og samtidig indeholder rammeområdet slugten. 

Med reguleringen af den landskabsmæssige udpegning og lokalplanens bestemmelser, vurderes det at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Ændring af retningslinje 11.3.8 Økologiske forbindelser
Planlægning vedrørende arealanvendelsen og tilstanden inden for de økologiske forbindelser skal forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre. Den økologiske forbindelse bliver udlagt til rekreative formål, hvor landskabet skal fastholdes som natur og frenstå som engområder. Den geografiske udstrækning af udpegningen ændres som vist på nedenstående kort. Det vurderes hensigtsmæssigt at udpegningen kun berører den del der (i store træk) er placeret i rammeområde 7.3.R2.

 Oekoeforbindelse _foer  Oekoeforbindelse _efter1

Gældende grænse for økologisk forbindelse

Ny grænse for økologisk forbindelse 

Ændring af retningslinje 2.1.1 og 3.1.1 Byudviklingsområder
Retningslinje 2.1.1 og 3.1.1 henviser begge til samme geografiske udpegning til byudviklingsområder. Denne geografiske udpegning suppleres med del af rammeområde 7.3.L1, hvor det forventes at, der kan bygges ca. 25 nye boliger (se evt. lokalplan 7.3-101).

Udpegning til Øvrigt landområde reduceret
Desuden er udpegning til "Øvrigt landområde reduceret med den del, der var omfattet af nyt rammeområde 7.3.R2.

Illustrationskort
I kommuneplanrammerne henvises til kommuneplanens illustrationskort, som bl.a. indeholder principielle stiforbindelser. Dette geografiske lag er opdateret, så der også vises en sti igennem slugten.

 

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra projektudvikler om, at igangsætte en udvikling af området til at rumme ny boligbebyggelse kombineret med rekreativt område. Området indeholder en nedslidt gård, som ikke har bevaringsværdi.

Den lokale debat

Der har været afholdt en fordebat for området. Opsamling på fordebat har været behandlet på By- og Landskabsudvalgets møde 7. februar 2019. Behandling fra udvalgets møde kan findes på kommunens hjemmeside.

Overordnede bindinger

Bilag IV arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en række flagermus opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Det kan ikke udelukkes, at den eksisterende grønne kile, der går fra kirken og syd for denne og vest på gennem lokalplanområdet og ned til engene vest for, benyttes af flagermus både som ledelinie mellem oplandet øst for byen og engene vest for, samt at arealerne udgør fødesøgningsarealer for disse arter. Det vil derfor kunne sikre denne ledelinie for flagermus, hvis den grønne kile fastholdes som planlagt langs lokalplanområdets nordlige kant. Det kan ikke udelukkes, at de bygninger, der rives ned, kan fungere som overvintringssted for flagermus. Området er dog ikke placeret ved ledelinje mellem mulige raste- og fourageringsområder, og bygningerne vurderes ikke at kunne have væsentlig betydning for bestanden af flagermus.

Samlet vurderes det, at lokalplanen ikke vil forringe levevilkårene væsentligt for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-område
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er ”Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø”, der ligger ca. 5 km syd for planområdet. Det vurderes, at lokalplanen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder beskyttelsesinteresserne i udpegningsgrundlaget.

Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering. 

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 7-3-101, Boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev.

23-11-2020