Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg H.023 Kalkindvinding ved Mjels Østergaard Kalkværk

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget vedrører ændringer af retningslinie 11.2.8 for kalkindvinding ved Mjels Østergaard Kalkværk. Retningslinien er ændret som følge af kravet om VVM-pligt for en fortsat indvinding ved Mjels Østergaard Kalkværk. I den justerede retningslinie er kortet ændret, så der gives mulighed for at forlænge og udvide de nuværende tilladelser i graveområdet ved Mjels Østergaard Kalkværk.

I retningslinien og bemærkningerne hertil, er der foretaget redaktionelle rettelser.

I retningslinie 11.2.3 i kommuneplanen indgår indvindingsområdet i områdetypen "Øvrige landområder",  og er i henhold til statens vandplaner udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser.

En del af råstofområdet ligger i den yderste del af en større sammenhængende økologisk forbindelse, for åbne områder, som er kortlagt i kommuneplanen, jf. retningslinie nr. 11.3.8. Endvidere er arealet omfattet af retningslinie 11.2.7 Graveområder for råstofindvinding.

 

Kommuneplanens rammebestemmelser for område 7.9.A2 Nøtten fastlægger, at målet for området er, at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde og sikre muligheden for at udnytte råstofressourcen samtidig med, at grundvandet beskyttes mod forurening.

Det er råstofplan 2012 for Region Nordjylland, der fastlægger rammerne for anvendelse af råstoffer. Området er i råstofplanen for Region Nordjylland udpeget som råstofområde.


Kalkindvinding Mjels Østergaard Kalkværk
Planforslagets baggrund

KL. Kristensen A/S ønsker at forlænge den nuværende tilladelse til indvinding af kalk i firmaets kalkbrud ved Mjels Østergaard Kalkværk, Volstedvej 99, Mjels. Kalkværket opererer med 2 på hinanden supplerende indvindingsområder.

Fra kalkværkets indvindingsområder til Mjels, er der ca. 300 meter fra område 1 og ca. 200 meter fra område 2. Fra kalkladen til nærmeste nabo i Mjels er der ca. 150 meter. Til Ferslev og Ellidshøj er der 2 km.

Syd for indvindingsområde 2 er der en bolig i landzone i en afstand af ca. 200 m fra indvindingsområdet. Sydøst for indvindingsområde 1 er der en bolig i landzone med en afstand til indvindingsområdet på ca. 75 meter.

Virksomheden har i dag en indvindingstilladelse for et ca. 45 ha stort område gældende fra den 1. juli 2003 til den 1. juli 2013. Der ønskes en ny indvindingstilladelse for et samlet areal på ca. 31,5 ha over en 30 årig periode.

Området har en terrænkote på 16-39 (DVR 90), og der må indvindes ned til ca. 2 meter over grundvandsspejlet, som er beliggende i kote 8-9.

De ca. 31,5 ha indeholder i alt ca. 6 mio. tons kalk. Der indvindes op til ca. 70.000 - 80.000 tons kalk pr. år, og der forventes også fremover en indvinding på max. 100.000 tons pr. år, dvs. maksimalt 3 mio. tons over en 30 årig periode.

Den kalkforekomst der indvindes i Mjels, er en kridtforekomst med en meget fin kvalitet og en god spredekarakteristik.

Mjels Østergaard Kalkværk producerer jordbrugskalk og magnesiumkalk. Udover egenproduktionen forhandler virksomheden en mindre mængde dolomitkalk, som er et importeret kalkprodukt med et høj magnesiumindhold.


Kalkbrud ved Mjels Østergaard Kalkværk

Område 1 og 2 ved Mjels Østergaard Kalkværk
Overordnede bindinger

Rammerne for anvendelsen af råstoffer er fastlagt i regionens råstofplan.

Råstofplanens udpegning af graveområder er en forudsætning for kommunens planlægning og rammer for tilladelser til råstofindvinding.

Inden for udpegede grave- og interesseområder må der ikke planlægges for, eller etableres anlæg der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse. Kun undtagelsesvis kan regionen give samtykke til indvinding uden for de udlagte områder.

Inden for råstofplanens graveområder er kommunen forpligtet til at meddele tilladelse til råstofindvinding.

Området er i Landsplandirektiv og i Forslag til statens vandplan udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Grundvandet i området er sårbart, fordi der ikke eksisterer et lerlag over grundvandsmagasinet, og er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser.

Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening, både under indvinding og i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave.


Kalkindvinding Mjels Østergaard Kalkværk
Miljøvurdering

Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode over 25 ha, er omfattet af reglerne om obligatorisk VVM-pligt i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010.

Der er ligeledes krav om, at projektet skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" af 22. oktober 2007. Begge miljøvurderinger er indeholdt i "VVM-redegørelse & Miljøvurdering, kalkindvinding ved Mjels". Tryk her for at se den.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som opfølgning på miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse er indsats som afsnit 14 i "VVM-redegørelsen & Miljøvurdering, kalkindvinding ved Mjels".


Mjels Østergaard Kalkværk
27-05-2013
Planforslag Andre planer