Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 7.006 ved Klarupvej i Klarup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

 
Gældende rammer
Nye rammer
Den gældende kommuneplanramme 7.1.B1 Spergelvej mm. er udvidet mod vest med et areal på ca. 7 ha. Indholdet i 7.1.B1 ændres ikke.

Planforslagets baggrund

Området er udpeget som perspektivområde til boligformål i Kommuneplan09. Gennem området løber en højspændingsledning som forventes nedtaget ultimo 2011. Derfor er området nu kommet i spil som fremtidigt boligudbygningsområde, og der er sammen med tillægget udarbejdet et forslag til lokalplan 7-1-104.

Den lokale debat

Da det berørte areal ikke er omfattet af kommuneplanens rammer i dag og beliggende i landzone er der gennemført en fordebat, inden der er udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg for området. Fordebatten forløb fra den 23. februar 2011 til den 9. marts 2011. Se debatfolder her.

Der er indkommet 5 bemærkninger til fordebatten:

Nummer
Indsiger
Indhold
1
Beboere på stikvejen (18-68) v. Louise Risager
Bemærkning vedr. vejadgang. Man ønsker ikke, at det nye boligområde får vejadgang fra Kærhavegårdvej, men i stedet fra Klarupvej, Romdrupvej eller Sønderkæret. Alternativt ønsker man en indsnævring af stikvejene på Kærhavegårdvej, der hvor de føres ind i det nye boligområde. Man ønsker også at der laves sikker skolevej ved overgangen på Romdrupvej, samt evt. nye småbørnsinstitutioner.
2
Beboere på Kærhavegårdvej nr. 24, 22, 60 og 64 v. Pernille From Blindum
Bemærkning vedr. vejadgang. Man ønsker, at det nye boligområde får egen indkørsel fra f.eks. Sønderkæret for ikke at få mere trafik end der er i øjeblikket. Man ønsker også, at det grønne område i det eksisterende boligområde øst for det nye boligområde bevares.
3
Beboere på Kærhavegårdvej nr. 156, 154, 120, 198, 9, 27, 118, 166, 194 v. Henrik Widell
Bemærkning vedr. disponering af området og de nærmeste omgivelser. Der foreslås følgende:
- vejadgang fra Sønderkæret.
- hastighedsbegrænsningen på Klarupvej flyttes 150-200 m længere ud end i dag og der etableres evt. byport
- cykelsti langs Klarupvej føres i tunnel under Sønderkæret
- der etableres stforbindelse fra det nye boligområde til Klarupvej
- der etableres busstoppested ud for lokalplanområdet
- beboerne i det nye område skal optages i den eksisterende grundejerforening
- fællesarealer i det nye område etableres i tilknytning til de eksisterende grønne områder
- der etableres afskærmende jordvold mod Klarupvej.
4
Anne Kold Hansen og Thomas Jensen, Kærhavegårdvej 112
Bemærkning vedr. vejadgang. Det ønskes, at det nye område ikke får Kærhavegårdvej som adgangsvej, og det foreslås at benytte Sønderkæret som adgangsvej i stedet. Indsiger vil gerne komme med underskriftindsamling, hvis det er nødvendigt.
5
HMN Naturgas, Vognmagervej 14, 8800 Viborg
Bemærkning vedr. naturgasfordelingsledning i den sydlige afgrænsning af området. Ledningen er omgivet af et servitutbælte på 5 m på begge sider af ledningsmidten. Når der opføres nye boligom-råder nærmere naturgasfordelingsledning end 200 m, har naturgasselskabet pligt til at undersøge om ledningen kan drives lovligt. Arbejdstilsynet kræver at der skal ske yderligere undersøgelser af svejsninger. Arbejdet vil blive påbegyndt, når lokalplanen er godkendt – dog tidligst i efteråret 2011. Udbedringer sker på HMN’s regning.

De fleste bemærkninger har omhandlet vejadgang til området og dette aspekt er imødekommet i den udarbejdede lokalplan.

Overordnede bindinger

Jordbrugsinteresser: Området er udpeget til særligt værdigfuldt landbrugsområde, hvilket jævnfør retningslinje 11.2.2 betyder at der ikke må planlægges for eller etableres anlæg, der på væsentlig måde begrænser mulighederne for landbrugsdrift. Området der planlægges for er beliggende umiddelbart op til eksisterende boligområde og vil udgøre den nye afgrænsning af Klarup mod vest (Sønderkæret) og syd. Området er udpeget som perspektivområde i kommuneplanen og vil være en naturlig afrunding af byen. Grundet det store antal nye arbejdspladser der i de kommende år etableres i området, vil der blive behov for en udbygning af byen med boliger.

Geologisk interesseområde: Den østlige del af området er udpeget til geologisk interesseområde jævnfør retningslinje 11.3.14. Det betyder at anlæg og lignende skal indpasses så det ikke tilslører eller ødelægger de landskabelige træk eller den geologiske dannelse, der grundlag for udpegningen. Området ligger på kanten af en tidligere kystskrænt og denne fornemmelse af den tidligere kystskrænt bliver bevaret. 

Gasledning: Der er i rammeområdets sydlige grænse placeret en gasledning, hvor der er tinglyst et 10 m bredt servitutbælte.

Højspændingsledning: Ledningen gennemskærer området i nord-sydlig retning og forventes nedtaget ultimo 2011.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 7-1-104, Boliger ved Kærhavegårdvej i Klarup.

23-01-2012
Planforslag

 

Andre planer