Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg H-018 for vandindvinding i Volsted Plantage

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Hovedstrukturen i Kommuneplanen, hvor indvindingsanlægget og ledningstraceet ønskes etableret, er område udlagt til særligt værdifuldt naturområde og særligt værdifuldt landskab. Desuden ligger området i en økologisk forbindelse udlagt til fremme af skov og i en kile der indgår i kommunens grøn-blå struktur. Ledningen føres gennem Skiveren. I nærheden af området findes beskyttede naturtyper i udpeget NATURA 2000-område.

Oppumpningen af grundvand i Volsted Plantage sker fra et indvindingsopland i et område der er udlagt som område med drikkevandsinteresser (OD) i henhold til Statens vandplaner.

Volsted Plantage er omfattet af kommuneplanramme 7.9.N1, der har til formål at skabe et større sammenhængende skovområde i den sydøstlige del af kommunen. Skoven har til formål at beskytte grundvandsressourcen, at understrege bakkelandskabet, skabe nye rekreative muligheder og at forbedre spredningsmulighederne for planter og dyr.

I en ny retningslinie 12.1.7 gives der mulighed for at etablere en kildeplads og et vandværk med tilhørende ledningstrace, til oppumpning og producering af 400.000 m3 drikkevand pr. år.


Kildepladsområde i Volsted Plantage.
Planforslagets baggrund

Aalborg Forsyning, Vand A/S ønsker at etablere en kildeplads og et vandværk i Volsted Plantage, hvor der kan oppumpes grundvand og produceres 400.000 m3 drikkevand pr. år. Grundvandet fra Volsted Plantage skal være med til at sikre forsyningen af drikkevand til Aalborg by samt Volsted by.

Kildepladsen ønskes etableret i den nordlige del af Volsted Plantage.

Grundvandet skal indvindes fra boringer, som er ca. 60 til 80 meter dybe. Grundvandet løber ind i boringerne fra jordlag, som består af skrivekridt. Grundvandet pumpes op fra boringerne og videre til et vandværk, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne.

Baggrunden for projektet er, at der gennem de seneste ca. 25 år, er gennemført lukninger af en lang række vandindvindingsanlæg inden for bygrænsen i Aalborg. Lukningerne har typisk været en følge af, at vandindvindingsanlæggene er blevet forurenet af nitrat, pesticider eller miljøfremmede stoffer fra de mange forurenede grunde i Aalborg. Som følge af lukningerne er der opstået et behov for at Aalborg Forsyning, Vand A/S finder nye vandressourcer uden for Aalborg by til erstatning for de lukkede anlæg i byen.

Aalborg Forsyning, Vand A/S har arbejdet på at finde nye grundvandsressourcer i den sydlige del af Aalborg kommune siden 2003. I 2003 gennemførte Aalborg Forsyning, Vand A/S en omfattende undersøgelse af mulighederne for at placere 1-2 nye vandværker syd for Aalborg til indvinding af i alt 2 mio. m3 grundvand om året, hvoraf Volsted Plantage er et af dem.


Foto fra Volsted Plantage.
Den lokale debat

Der har været afholdt en første offentlighedsfase på kommuenplantillægget med VVM-redegørelse, habitatkonsekvensvurdering og miljøvurdering i perioden fra den 16. marts til den 13. april 2011. Den offentlige bekendtgørelse inviterede til at komme med ideer til fastlæggelse af indholdet til det videre planlægningsarbejde, herunder problemstillinger og alternativer i VVM-redegørelsen, miljøvurdering og habitatkonsekvensvurdering. Se debatfolderen her.

Aalborg kommune modtog i debatfasen 3 indlæg til det videre planlægningsarbejde.

I perioden fra den 13. juni til den 22. august 2012 gennemførte Aalborg kommune en 2. offentlighedsfase hvor forslaget til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, habitatkonsekvensvurdering og miljøvurdering var i offentlig høring. I offentlighedsfasen modtog kommunen 2 indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen, Arealforvaltning og Volsted Plantage A/S. Indsigelserne er behandlet i forbindelse med den politiske behandling, og har ikke givet anledning til ændringer af planforslaget.

VVM-redegørelse med Miljøvurdering og habitatkonsekvensvurdering

Bilag 1-2 til VVM-redegørelse med Miljøvurdering og habitatkonsekvensvurdering

Overordnede bindinger

Den planlagte kildeplads er beliggende i et indvindingsopland der ligger i et område, som er udlagt til drikkevandsområde (OD), jf. kortet.

Den relevante vandplan er planen for Limfjordens opland 2010-2015, hvis overordnede mål er, at alt vand, overfaldevand og grundvand , senest i 2015 skal have opnået mindst "god" tilstand.

I Limfjordens Vandplan er der opstillet retningslinier for at der maksimalt kan indvindes gennemsnitligt 35% af grundvandsdannelsen set over en årrække.

Aalborg kommune har en Vandforsyningsplan 2009-2020. Formålet med planen er at sikre, at alle borgere i kommunen såvel i by som på land har lige muligheder for at opnå en vandforsyning af god kvalitet, med høj forsyningssikkerhed og til rimelig pris, at forsyningen af drikkevand i Aalborg kommune kan ske på grundlag af rent grundvand og at vandspild begrænses mest muligt.

For Natura 2000-området beliggende syd for projektområdet (kildeplads, vandværk og ledningsanlæg) i Volsted Plantage gælder Natura 2000-plan, 2009-2015, Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Natura 2000-planens overordnede mål for Natura 2000-området er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus.


Indvindingsopland i Volsted Plantage.

Indvindingsopland i Volsted Plantage.
Miljøvurdering

Etablering af en kildeplads med vandværk og tilhørende ledningstrace til oppumpning af 400.000 m3 grundvand om året er omfattet af Bilag 2 i reglerne om VVM i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Da projektet er omfattet af bilag 2, punkt 2c - Dybdeboringer vandforsyningsboringer, samt punkt 11j - Anlæg af vandledninger over større afstande, skal der derfor ikke obligatorisk udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, men først laves en VVM-screening til en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Aalborg kommune har derfor gennemført en VVM-screening, og på denne baggrund vurderet/besluttet, at projektet i Volsted Plantage er omfattet af reglerne om udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, idet det er vurderet, at det ikke kan udelukkes, at der kan være en risiko for en væsentlig miljømæssig påvirkning ved indvindingen.

Administrationen af Natura 2000 områderne rummer ligeledes krav om udarbejdelse af en konsekvensvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000 området væsentligt. I forhold til dette projekt er det vurderet, at en påvirkning er mulig i forhold til det nærliggende Natura 2000-område, hvorfor der er indarbejdet en habitatkonsekvensvurdering i VVM-redegørelsen.

Der er ligeledes krav om, at kommuneplantillægget skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering og programmer" af 22. oktober 2007. Denne miljøvurdering er ligeledes indeholdt i "VVM-redegørelse, miljøvurdering og habitatkonsekvensvurdering, af forslag til ny kildeplads, vandværk og tilhørende ledningsanlæg i Volsted Plantage. Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse (afsnit 21), som følge af indsigelserne i 2. offentlighedsfase.


Feltregistreringer i forbindelse med etablering af kildeplads i Volsted Plantage.
22-10-2012