Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 7.010 for boliger, Hålsvej, Fjellerad

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Sydøst-området (Fjellerad) og omfatter den sydvestlige del af det nuværende rammeområde 7.5.L1, Fjellerad by udlagt til blandet byområde. 

 7-010_rammer _før _ny  7-010_rammer _efter _ny

Gældende kommuneplanrammer 

Nye kommuneplanrammer 

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for udvidelse af Fjellerad by mod syd, øst for Hålsvej. Kommuneplanramme 7.5.L1 udvides mod syd med et areal på ca. 3 ha. Kommuneplanramme 7.9.A3 indskrænkes.

I kommuneplanramme 7.5.L1 ændres bestemmelserne om anvendelse, så det også er tilladt at bygge etageboliger, og under byggemuligheder ændres max. antal etager fra 1½ til 2. 

Udvidelsen er nærmere beskrevet i lokalplan 7-5-101, Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad, som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.

Planen vil muliggøre opførelse af i alt 24 boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.

Det nye boligområde tilføjes i retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål og 3.1.1 Nyt boligområde. Modsat fjernes areal fra retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder.

Herforuden er by- og bydelsbeskrivelsen for Fjellerad blevet opdateret.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, som ligger ca. 2 km sydvest for planområdet. Planlægning til nyt boligområde vurderes ikke at ville medføre nye former for forstyrrelse ind i Natura 2000-området, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, da det ligger i forlængelse af eksisterende by.

Bilag IV arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planområdet rummer ikke potentielle levesteder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes derfor, at gennemførelse af planen ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområde for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.

Planforslagets baggrund

Udvidelsen af Fjellerad by understøttes af Fysisk Vision 2025, som lover landsbyer "frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling". I dette tilfælde er Fjellerad og Omegns Udviklingsselskab gået sammen med entreprenørfirmaet Lars Pedersen A/S og har sandsynliggjort, at der er basis for en udvikling af Fjellerad. Herforuden kan hele udviklingen af Aalborg Øst, og især opførslen af Aalborg Universitetshospital, være med til at skabe grundlag for en udvidet bosætning i Fjellerad, da byen kun ligger ca. 10 km fra hospitalet.

Tillægget giver mulighed for at opføre boliger. Ændringerne består i at udvide rammeområdeafgrænsningen af rammeområde 7.5.L1 Fjellerad by udlagt til blandet byområde, i form af åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse samt etageboliger.

Den lokale debat

Da det berørte areal ikke er omfattet af kommuneplanens rammer i dag og beliggende i landzone, er der gennemført en fordebat, inden der er udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg for området. Fordebatten forløb fra den 30. november 2016 til den 2. januar 2017.

Der er indkommet 1 bemærkning under fordebatten. Denne er behandlet på møde i By- og Landskabsudvalget den 9. februar 2017 (punkt 6), forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt boligområde i Fjellerad.

Overordnede bindinger

En del af rammeområdet udgør et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Samme område er klassificeret som følsomt indvindingsområde. Lokalplanlægning indenfor dette område skal søge at sikre, at truslerne mod drikkevandet er mindst mulige.

OSD_ny

De særlige drikkevandsinteresser er vist med blå skravering på kortet. Den hvide afgrænsning viser det nye boligområde.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 7-5-101, Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad.

14-01-2019