Kommuneplan forsiden

11.3.11 Ådale

I ådale og visse dalstrøg formet af mindre vandløb, der fremgår nedenfor og af ovenstående kort, må der som udgangspunkt ikke foretages indgreb,

  • som forringer mulighederne for at opretholde/genskabe den naturlige hydrologi,
  • som forringer naturværdierne i ådalene,
  • som modvirker målopfyldelse i ådalenes Natura 2000-områder og vandløb samt i de kystvande, som vandløbene munder ud i.

Eksisterende spærringer mv., som forringer mulighederne for at genoprette naturværdier og det naturlige samspil i ådalene, skal søges fjernet under hensyntagen til kultur- og landskabsværdier.

Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien skal sikre en helhedsorienteret og bæredygtig forvaltning af ådalene, både med hensyn til naturindhold, landskab og driftsmæssig udnyttelse. Det er af afgørende betydning, at det naturlige samspil mellem ådal og vandløb kan udfoldes i vidt omfang, og at aktiviteter i ådalen som drift af arealer, tekniske anlæg og kulturtekniske indgreb ikke modvirker dette samspil.

Det er hensigten med retningslinien, både at regulere fremtidige indgreb, og at give mulighed for at ændre eksisterende forhold - fx spærringer i vandløb.

Retningslinien gælder for følgende vandløb og deres tilløb.

 

Vandløb med større tilløb er tillige markeret med fed streg på kortet. Der henvises desuden til afsnit 12 - Vandmiljø, om vandløb/ådale.

Vandløb

Binderup Å
Bruså
Dybvad Å
Gerå
Halkær Å
Haslevgårds Å
Hasseris Å
Lindenborg Å
Lindholm Å
Ryå
Romdrup Å
Skibsted Å
Skovåen
Sønderup Å
Vår Å
Vidkær Å
Øster Å

 

Lindenborg aa
Lindenborg Å
23-11-2009
Se også