Kommuneplan forsiden

11.3.5 Natura 2000-områder

  • Inden for de på ovenstående kort viste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal udviklingen gå mod gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter.
Bemærkninger til retningslinien

Varetagelse af beskyttelsesinteresserne ved internationale naturbeskyttelsesområder

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) må der ikke:

  • Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder,
  • planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materiale pladser og lignende,
  • planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende fx lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havneopfyldninger på søterritoriet, luftlednings anlæg, vindmølleklynger og – parker, lossepladser og - anlæg for deponering, eller
  • udlæg af nye områder til råstofindvinding på land. Staten kan dog i særlige tilfælde tillade fravigelser.

I øvrigt må der ikke, i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), planlægges for, og gives tilladelse, dispensationer eller godkendelser til byggeri, anlæg, eller aktiviteter, der kan påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt det vil indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres, så myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Uanset ovennævnte, kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at det ikke indebærer forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV. Det betyder, at den planlæggende myndighed eller den myndighed, der giver tilladelse, dispensation eller godkendelse, er forpligtet til at redegøre for, hvorvidt der forekommer arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for de pågældende områder, som vil kunne blive påvirket af planer og projekter.

Kommunen inddrager i sin administration og forvaltning hensynet til de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

I øvrigt henvises til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter.

Natura 2000-områderne er de internationale naturbeskyttelsesområder, som består af Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder.
Lindenborg aa
Lindenborg Å i Nørlund skov
23-11-2009
Se også