Kommuneplan forsiden

11.3.17 Kommuneplantillæg til Aalborg Kommuneplan for Naturgenopretnings­projekt i Ll. Vildmose

Naturgenopretningsprojekt i Ll. Vildmose er beliggende nord for Tofte Mose i Ll. Vildmose. Der fastsættes følgende retningslinje for projektet, herunder områderne C2, C3, C4 og C9 jf. figur 1:

  • Aalborg Kommune og Naturstyrelsen Himmerland kan efter VVM-reglerne gennemføre de projekter de har anmeldt, med de begrænsninger der følger af vilkårene i VVM-tilladelse samt inden for rammerne af VVM redegørelsen.
  • Der kan foretages vandstandshævning i delområderne C2, C3 og C4, herunder genopretning af Birke Sø. I forbindelse med genopretningen af Birke Sø skal der etableres afværgegrøft i form af dæmning indenfor afgrænsningen af delområde C2 jf. figur 7.
  • Der udlægges areal til dæmninger til sikring af Tofte Mose. Dæmningerne kan etableres indenfor delområderne C3 og C9 langs nordkanten af Tofte Mose. Indenfor område C3 skal dæmningen etableres efter principperne beskrevet i VVM-redegørelsen og miljørapportens afsnit 4.2. Indenfor område C9 skal dæmningen etableres efter principperne angivet i alternativ A eller B eller på et areal derimellem som beskrevet i VVM-redegørelsen og miljørapportens afsnit 4.5.
  • Der udlægges areal til en ca. 4 m bred vej, som følger linjeføringerne angivet som 4 i figur 6. Vejen skal delvist etableres som opgradering af eksisterende markvej. Det forudsættes, at den eksisterende Birkesøvej samtidig nedlægges/fjernes indenfor arealet hvor Birke Sø genoprettes jf. figur 7.
  • Der udlægges areal til en maximalt 1 meter bred trampesti øst og syd om Birke Sø som følger princippet for linjeføringen angivet som forslag 2 i figur 6.
  • Der udlægges areal til en cykelsti fra Vildmosevej til Birkesøvej som følger linjeføringen angivet som forslag 5 i figur 6. Stien kan anlægges som grussti.
  • Vildmosevej kan hæves over en strækning langs den nordlige afgræsning af område C2 som angivet på figur 7.
 VVM_Lille _Vildmose1
 Figur 6 Vej- og stiforbindelse
 
 VVM_Lille _Vildmose2
 Figur 7 Anlæg til gennemførelse af naturgenopretningen.
Bemærkninger til retningslinien

Naturstyrelsen har udstedt et kommuneplantillæg til Aalborg Kommuneplan for Naturgenopretningsprojekt i Ll. Vildmose.

Retningslinjen indsættes i Aalborg Kommunes digitale kommuneplan.

27-09-2013
Se også