Kommuneplan forsiden

11.3.10 Lavbundsarealer

  • Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg mv., hvis de kan genoprettes til værdifulde naturområder eller rummer potentielle vådområder, som er omfattet af retningslinie 12.1.6 og hvor målet er at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Kun de udpegede lavbundsarealer er vist på ovenstående kort.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien gælder lavbundsarealer generelt da der på sådanne arealer er mulighed for genopretning af naturområder og etablering af områder der kan afbøde klimaændringer. Retningslinien gælder således ikke blot for de områder der er udpeget i retningslinie 12.1.4 og på ovenstående kort, hvor der kan etableres vådområder med henblik på reduktion af kvælstof.

Lavbundsarealer omfatter foruden områder med nuværende høj grundvandsstand også tidligere vådområder, herunder kunstigt afvandede og drænede ådalsstrækninger, søer og fjordarealer. Mange af de tidligere vådområder vil kunne udvikle sig eller genoprettes til værdifulde naturområder, hvis afvandingen ophører eller reduceres.

Nødvendigt byggeri og anlæg på lavbundsarealer, hvor naturtilstanden kunstigt er ændret, skal udformes på en sådan måde, at det tager hensyn til en eventuel fremtidig vandstandshævning, såfremt genopretning af området kan blive aktuel.

Hvad angår etablering af diger langs vandløb igennem lavbundsarealer henvises til retningslinie 11.3.12.

Retningslinien berører ikke eksisterende, lovlig virksomhed og er ikke til hinder for, at der kan gives tilladelse til at foretage ændringer, som primært skal tilgodese ændrede krav, der efter anden lovgivning stilles til virksomheden, fx krav fra miljø- eller arbejdsmiljølovgivningen.

LAvbund
Lavbund
23-11-2009
Se også