Kommuneplan forsiden

11.3.13 Særligt værdifulde landskaber

  • De særligt værdifulde landskaber, der er vist på ovenstående kort, friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn nødvendiggør en anvendelsesændring, skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.
Bemærkninger til retningslinien

Ved udpegningen af de særligt værdifulde landskaber er der lagt vægt på det enkelte områdes betydning for oplevelsen af landskabet. Samtidig er der lagt vægt på, om området derudover har et væsentligt geologisk, kulturhistorisk eller biologisk indhold. Ud over at beskytte disse landskaber mod byggeri, anlæg og lignende, er det vigtigt, at deres karakteristiske træk ikke udviskes, fx ved ikke at anlægge søer i moser, ikke at plante læhegn, ikke visuelt at opdele større, sammenhængende landskabsrum mv. Tilsvarende bør der vises tilbageholdenhed med, at udviske de egnskarakteristiske træk i andre karakterfulde landskaber.

13-02-2017
Se også