Kommuneplan forsiden

4.9.H1 Aalborg Portland

Mål

Det er et mål at sikre det planmæssige grundlag for, at området kan anvendes til laboratorievirksomhed for cementfabrikken.

Området fungerer som bufferzone mellem fabrikken og boligområdet. Derfor skal ny bebyggelse placeres så langt fra boligerne som muligt.


Aalborg Portlands laboratorium set fra Sølystvej.
Arkitektur - Byrum og landskab

Hvis parkeringspladser overdækkes, er det vigtigt, at afgrænsning mod vej og naboområder fremtræder grønne.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se Din virksomhed - byens ansigt


Grøn afskærmning af Aalborg Portland mod Sølystvej
Zoneforhold

Landzoneareal kan overføres til byzone gennem en lokalplan.

11-12-2006
Anvendelse
Kontorer
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Højde: Max. 12 m.
Byggelinier: Min. 15 m fra vejskel og min. 5 m fra øvrige skel.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Værdifulde kulturmiljøer.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygningen eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs oplag, der er synlig fra naboområder.
P-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte langs Sølystvej
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.