Kommuneplan forsiden

4.9.I1 Aalborg Portland

Mål

Fremstilling af cement kræver store mængder af kridt, og i kridtreserverne syd for fabrikken er der reserver til ca. 40 års cementproduktion med det nuværende produktionsniveau.

Det er et mål, at sikre det planlægningsmæssige grundlag for cementfabrikken Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.

Det er også et mål at sikre de miljømæssige forhold i relation til nabobebyggelse og den omkringliggende natur. Ved udvidelse af Aalborg Portland skal der i størst mulig omfang tages hensyn til naturinteresserne.Boligområdet Sølyst som nabo til Aalborg Portland
Anvendelse

Området må kun benyttes til cementproduktion og beslægtede erhverv.

Byggemuligheder

Byggeri skal udformes i overensstemmelse med det visuelle udtryk der er i området i forvejen mht. former, farver og materialer.

Byggeri tættest på kysten skal orienteres så der bliver størst mulig visuel sammenhæng mellem kysten og det bagvedliggende landskab.

Arkitektur - Byrum og landskab

Aalborg Portlands bygningsanlæg består dels af store og dominerende bygningsvoluminer og dels af høje skorstene og installationstårne. De store bygningsvoluminer skaber en bygningsmæssig tyngde i det ellers flade landskab og er markante landmarks for fjordområdet øst for byen.


Aalborg Portlands markante anlæg
27-10-2008
Anvendelse
Tekniske anlæg
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Industri med særlige beliggenhedskrav
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 50 % af grundarealet.
Højde: Max. 40 m, dog siloer o.l. max. 65 m og anlæg til røggasrensning max. 120 m.
Kraner, skorstene, antenner og lignende kan opføres i nødvendig højde.
Byggeri tættest på kysten skal orienteres så bygningerne ligger vinkelret på kysten og placeres med ensartet facaderytme.
Byggeri skal gives et ensartet udseende der passer ind i områdets eksisterende udtryk.
Beskyttelseslinier:
å og sø (150 m)
Miljø
Miljøklasse 5-7, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Beskyttet natur (§3)
Værdifulde kulturmiljøer.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Området skal afskærmes med beplantning mod veje og naboområder.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.