Kommuneplan forsiden

4.9.H3 Mineralvej

Mål

Området skal fortsat være et velfungerende erhvervsområde med en attraktiv placering ved det overordnede vejnet.


Det grønne forareal til højre er med til at hæve standarden i området.
Miljø

Området påvirkes støjmæssigt af motorvejen.

På grund af afstanden til boliger må miljøklassen for den nordvestligste del af ejendommen Mineralvej 23 ikke overstige 3-4.

Arkitektur - Byrum og landskab

På trods af de store oplags- og transportvirksomheder o.l. i den østligste del af området skal det tilstræbes, at denne del af området får en højere standard både mht. bebyggelse og beplantning.

Udendørs udstilling af salgsprodukter kan tillades i den udstrækning, det ikke virker dominerende eller ødelægger helhedsindtrykket i området.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


Flere træer langs vejen vil give området et løft.

Det grønne forareal skal søges udbredt til hele gaden.
23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel
Transport
Oplagsvirksomhed (ikke fyldplads o.l.)
Værksteder
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Bebygget areal: Max. 40%.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 12 m, enkelte nødvendige bygningsdele dog max. 15 m.
Grundstørrelse: Min. 1.500 m²
Byggelinier langs Mineralvej 6 m fra skel.
Beskyttelseslinier:
å og sø (150 m)
Miljø
Miljøklasse: 4-5, dog 3-4 i den nordlige del, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Værdifulde kulturværdier.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Bebyggelse langs den vestligste del af Mineralvej skal udformes i respekt for den høje standard flere af bygningerne har.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygningen eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
En lokalplan skal fastlægge retningsliner for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Langs den vestligste del af Mineralvej må udendørs oplag kun være på bagarealer eller på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Hegn mod veje kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Forarealer må ikke hegnes og skal fremstå som grønne arealer med græs, lave buske og opstammede træer.
Interne forarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.