Kommuneplan forsiden

4.9.B1 Sølyst

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.

Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Øverst th: Byggeforeningshuse fra 1930.
Øverst tv: Murermestervillaer fra 1930'erne, her fra Dybdalsvej.
Til højre: Syd og øst for kirken er nyere parcelhuse, her fra Kiselvej.
Miljø

Området er støjbelastet fra de omkringliggende store erhvervsvirksomheder.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker (ikke dyreklinik)
Service
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 3.0
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 5% af området.
Provst Exner fredning vedrørende Rørdal Kirke
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Værdifulde kulturmiljøer.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med markant grønt præg.
bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelse mellem Dybdalsvej og Fjordvej skal sikres.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.