Kommuneplan forsiden

4.9.O1 Rørdal Kirke

Mål

Målet er at sikre gode rammer for kirken og kirkegården. Det er også et mål at sikre områdets grønne karakter og at kirken fremstår som et synligt vartegn i kvarteret.

Det grønne område bag kirkegården skal fastholdes som fællesareal for bydelen.


Bydelens boldbane
Arkitektur - Byrum og landskab

De markante træer ønskes bevaret.

Kirketårnet i konkurrence med skorstenene.


De markante træer vest for kirken skal ønskes bevaret.

 

11-12-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Kontor
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10.
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 8,5 m, kirken undtaget.
Provst Exner fredning vedrørende Rørdal Kirke
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Beskyttet dige (§4)
Værdifulde kulturmiljøer.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Forarealer, udendørs opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.