Kommuneplan forsiden

4.9.I2 Oliehavn m.m.

Mål

Det er et mål, at sikre det planlægningsmæssige grundlag for oliehavnens fremtidige drift og udvikling samt for andre havnerelaterede erhverv. Udvidelsesmulighederne begrænses dog af nærheden til de miljøfølsomme naboområder.

Det er også et mål at sikre de miljømæssige forhold i relation til nabobebyggelse og den omkringliggende natur.

Ved en ændret anvendelse skal der tages hensyn til områdets by- og fjordnære beliggenhed, så der åbnes mere op mod fjorden.


Mellem olietankene skimtes fjorden.
Anvendelse

På grund af beliggenheden langs fjorden må der ikke være fyldpladser eller lignende, der virker skæmmende for området.

Miljø

Områdets naboskab til boligområdet Sølyst sætter begrænsninger i forhold til miljøbelastningen fra virksomheder i området og betyder, at der kun kan accepteres relativt lave miljøklassser i forhold til den type virksomhed området anvendes til. Der findes eksisterende virksomheder i området, der er meget miljøbelastende, hvilket der skal tages hensyn til ved eventuel etablering af miljøfølsom anvendelse i naboområder.

Inden for området findes risikovirksomheder i henhold til Risikobekendtgørelsen. Planmyndigheden skal høre Beredskabsmyndigheden, når der planlægges inden for 500 m fra risikovirksomheder.


Oliehavnen set fra Sølystvej.
Arkitektur - Byrum og landskab

Olietankenes store bygningsvoluminer skaber sammen med den bagvedliggende cementfabrik en markant sky-line mod fjorden.

11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Engroshandel
Transport
Oplagsvirksomhed (ikke fyldplads o.l.)
Værksteder
Mindre industri
Større industri
Kun havnerelaterede virksomheder
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Rumfang: Max. 3 m³/m²
Højde: Max. 25 m.
Miljø
Miljøklasse 3-5, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
De mest miljøbelastende aktiviteter skal placeres længst væk fra boligområdet Sølyst.
Risikovirksomheder.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur den indgår i.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Beplantning lang Rørdalsvej 
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejadgang fra Rørdalsvej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.