Kommuneplan forsiden

4.9.H2 Kaolinvej m.m.

Mål

Området ligger centralt og samtidig trafikalt attraktivt. Det skal fortsat anvendes til mindre og mellemstore virksomheder.


En smuk grøn indkørsel til erhvervsområdet
Miljø

Området påvirkes støjmæssigt af motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen langs den første del af Mineralvej har en høj standard, hvilket ønskes fastholdt og udbredt til hele området.

Det grønne forareal mod Rørdalsvej giver en smuk indkørsel til området.

Udendørs udstilling af salgsprodukter kan tillades i den udstrækning, det ikke virker dominerende eller ødelægger helhedsindtrykket i området.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


Også Kaolinvej har grønne forarealer
23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel
Transport
Værksteder
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Bebygget areal: Max. 40%.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 12 m.
Grundstørrelse: Min. 1.500 m²
Byggelinier: Langs motorvejen og Rørdalsvej 15 m fra skel, langs Mineralvej og Kaolinvej 6 m fra skel.
Miljø
Miljøklasse: 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Værdifulde kulturmiljøer.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Bebyggelse skal udformes i respekt for den høje standard flere af bygningerne har.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygningen eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
En lokalplan skal fastlægge retningsliner for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Hegn mod veje, stier og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Forarealer må ikke hegnes og skal fremstå som grønne arealer med græs, lave buske og opstammede træer.
Interne forarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Sti mellem Fjordvej og Kaolinvej skal fastholdes.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.