Kommuneplan forsiden

7.8.B1 Opalvej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende boligmiljø i tæt tilknytning til det øvrige landsbysamfund. Det er hensigten at området i fremtiden skal omkranses af skov.

Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre institutioner, som kan medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende miljøforhold mv.


Nøvlingparken, Opalvej og Turkisvej. I Nøvlingparken er der behov for rumskabende beplantning på det centrale grønne areal. Opalvej bør afrundes bedre med beplantning mod Nøvlingvej.
13-09-2004
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning langs Nøvlingvej skal markere en byport mod det åbne land.
Opholdsarealer, p-pladser og veje skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone