Kommuneplan forsiden

7.8.R1 Gadekær syd

Mål

Målet er at sikre gadekæret ved Nøvlingvej som et rekreativt åndehul, der vidner om landsbyens historie.


Gadekæret er et vigtigt kvalitativt indslag i landsbymiljøet.
13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant beplantning skal bevares.
Kulturspor skal sikres.
Kig mellem Nøvlingvej og Brådalvej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone