Kommuneplan forsiden

7.8.B2 Rubinvej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende boligmiljø i tæt tilknytning til det øvrige landsbysamfund. Det er hensigten at området i fremtiden skal omkranses af skov.

Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Oppelstrupvej. De karakteristiske grønne vejforløb, som markerer indgangen til Nøvling, skal bevares.
13-09-2004
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning langs Nøvlingvej og Oppelstrupvej skal markere en byport mod det åbne land.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone