Kommuneplan forsiden

7.8.L1 Brådalvej m.m.

Mål

Målet er at sikre, at de historiske træk i den ældste del af Nøvling bevares. Der lægges op til blandet anvendelse i overensstemmelse med landsbytraditionen.

Det er også et mål at skabe mulighed for at bygge nye boliger i et tempo og en udformning, som respekterer bevaringshensyn.


Store dele af den historiske bygningsmasse er bevaringsværdig.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der blandt andet skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.

Byggemuligheder

Der er rummelighed til nye boliger i den nordligste del af området mellem Nøvlingvej og Brådalsvej.

Hensigten med at begrænse størrelsen af enkeltprojekter er at undgå større tilføjelser af ensartede bebyggelser.


Ved nybyggeri skal bevaringsværdier i området respekteres.
Arkitektur - Byrum og landskab

Når der bygges nyt skal byggestilen afstemmes efter den eksisterende, som det fx er gjort langs Kirkeageren. Der lægges også vægt på at bevare karaktergivende beplantning.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelseslinier:
Kirke (300 m)
Samlede enkeltprojekter: Max. 6 boliger i alt pr. projekt.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Knudepunkt i krydset Brådalsvej/Nøvlingvej. Knudepunkt skal markeres.
Historiske strukturer skal respekteres.
Visuel kontakt til kirken skal sikres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer
Markant beplantning skal bevares.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone