Kommuneplan forsiden

7.8.H1 Nøvlingvej

Mål

Målet er, at området skal anvendes til håndværksvirksomheder og lignende erhverv med lokal tilknytning.


Området omfatter et mindre erhvervsområde syd for byen.
13-09-2004
Anvendelse
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bolig som er nødvendig for virksomhedens drift.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 20
Etager: Max. 1
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Afskærmende beplantning om udendørs oplag og mod det åbne land.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone