Kommuneplan forsiden

7.8.O2 Skolen m.m.

Mål

Målet er at området skal sikre rammerne for en fortsat udvikling af Nøvling Skole samt børnepasningsmuligheder og lignende i tilknytning her til.

Der lægges også vægt på skolens rolle som socialt og kulturelt mødested og som omdrejningspunkt for diverse fritidsaktiviteter.


Skole, pasningsmuligheder mv. er et vigtigt grundlag for et velfungerende landsbymiljø.
13-09-2004
Anvendelse
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelseslinier:
Kirke (300 m)
Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Markante træer skal bevares.
P-pladser, forpladser, opholdsarealer mv. skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone