Kommuneplan forsiden

7.8.R2 Gadekær nord

Mål

Målet er at sikre gadekæret ved Kirkeageren som et rekreativt åndehul. Området spiller en vigtig rolle i forhold til en byudvikling mod nord.


Gadekærets samspil med omkringliggende landejendomme skaber et bevaringsværdigt miljø. Der er dog behov for en bearbejdning af området med henblik på at øge den rekreative værdi.
13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant beplantning skal bevares.
Kulturspor skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone