Kommuneplan forsiden

7.8.O1 Kirken m.m.

Mål

Målet er at sikre gode rammer for kirkelige og lignende almennyttige aktiviteter. Der lægges også vægt på at bevare kirken som et vartegn for Nøvling.


Området rummer byens kirke, menighedshus og kirkegård
13-09-2004
Anvendelse
Kulturelle formål
Undervisning
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10 for hele området
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (kirken undtaget)
Kun bygninger som er nødvendige for kirkens aktiviteter.
Beskyttelseslinier: Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Landemærke: Kirken
Bygningsfredning, bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Markante træer skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone