Kommuneplan forsiden

Nøvling

Mål og perspektiver

Med sin beliggenhed ifht. Aalborg er Nøvling en attraktiv bosætningsmulighed for familier, som ønsker at bo i mere landlige omgivelser i et lille lokalsamfund - og dog tæt på storbyens arbejdspladser og tilbud i øvrigt.


En fortsat udvikling af attraktive boligmiljøer skal gå hånd i hånd med bevaringshensynet ifht. det oprindelige landsbymiljø.

Landsbymiljøet omkring Nøvlingvej og Brådalsvej er bevaringsværdigt, og der lægges vægt på at bevare den historiske landsbys strukturer og bygninger. Et særligt indsatsområde er omdannelse af ældre bevaringsværdige landejendomme til nye formål. Målet er, at de oprindelige landsbystrukturer skal rumme en blanding af boliger og miljøvenlige erhverv.

Der lægges op til, at der kan bygges nye boliger mod nord, men at byudviklingen sker som nænsom tilpasning til den eksisterende landsby og i sammenhæng med en beskyttelse af grundvandet.

Byudviklings- og byomdannelsesområder

De primære byudviklingsmuligheder for Nøvling findes nord for den eksisterende bykant. På den sydvendte skråning er der basis for et nyt boligområde med landlig karakter ? som en fortsættelse af den allerede igangværende udvikling i området. Den nye bebyggelse har et naturligt centrum i byens nordlige gadekær. For at området omkring branddammen kan fungere som et egentligt rekreativt område er der dog behov for en let bearbejdning af området med blandt andet en oprydning i beplantningen i og omkring branddammen.

Byudviklingsområdet er beliggende i grundvandsbeskyttelsesområde, og der lægges vægt på at området udbygges under hensyntagen til dette forhold.

På længere sigt er det hensigten at give mulighed for at fortsætte byudviklingen mod nordøst på eksisterende byzoneareal.

Byen rummer også et omdannelsespotentiale i mange af de tidligere landejendomme, som ligger integreret i landsbystrukturen, men som i dag ikke anvendes til landbrugsformål. Her er der mulighed for at omdanne overflødiggjorte driftsbygninger til boliger og miljøvenlige erhvervsformål. Dog stilles der krav om, at ombygninger foretages med respekt for bygningernes eventuelle bevaringsværdier.

 • Byudvikling mod nord skal ske under hensyntagen til bevaringsværdier og grundvandsbeskyttelseshensyn.
 • Bevaringsværdige landejendomme skal omdannes til nye formål.
Rummelighed
I alt
Boliger
ca. 20
Erhverv
Kun miljøvenlige erhverv integreret i landsbymiljøet

Byens struktur

Nøvling ligger som en integreret del af bakkelandskabet med en sandsynlig oprindelse som en slynget vejby omkring Nøvlingvej. Det er her man genfinder de gamle gårdstrukturer, den tidligere landsbyskole, kirken mv. Nøvlings naturlige centrum opleves i krydset mellem de Nøvlingvej og Brådalvej, forsamlingshuset, det centralt beliggende gadekær og kirken, som ligger lidt ophøjet og for sig selv mod nordvest.

Landsbyen har en markant landskabelig afgrænsning mod sydvest, hvor grusgravens skarpt skårne kulturlandskab kommer helt tæt på.

Ad Nøvlingvej og Oppelstrupvej bydes man velkommen til byen af markante grønne vejforløb.

Den oprindelige landsbystruktur har stadig præg af blandet anvendelse, men boligfunktionen er blevet mere og mere dominerende. Her er det sandsynligvis Nøvlings oplagte funktion som pendlerby i forhold til Aalborgs arbejdspladser, som slår igennem. Fremover lægges der vægt på, at der fortsat skal være mulighed for integration af boliger og miljøvenlige erhverv i Nøvling. Det vurderes at være en vigtig del af landsbykarakteren.

Med tiden er der kommet nye boligområder til ? som selvstændige enklaver både mod nord og syd. Men det er sket uden at det oprindelige landsbymiljø har mistet sin charme, og Nøvling synes godt at kunne bære en fortsat boligudvikling.

 • De oprindelige landsbystrukturer skal bevares.
 • Området omkring krydset Nøvlingvej/Brådalsvej er det naturlige centrum for byen.
 • Grønne indgangspartier skal bevares.
 • Der skal bygges videre på sammenblandingen af boliger og miljøvenlige erhverv i de oprindelige landsbystrukturer.

Menighedshuset, som ligger ud til Brådalvej, udgør også en naturlig del af byens knudepunkt.

Målet er, at ældre erhvervsejendomme som denne skal danne rammen om nye miljøvenlige erhvervsfunktioner.
Bebyggelsens karakter

Landsbystrukturen er en blanding af gamle gårde og landsbyhuse samt nyere bolig og erhvervsbygninger. Ad Nøvlingvejs forløb mod Gistrup ved den tidligere skole skaber bebyggelsen et markant tæt gaderum ? både selve bebyggelsesstrukturen og de fleste af de bygninger som indgår er bevaringsværdige.

I forbindelse med fornyelse af bevaringsværdige bygninger skal historiske bygningskvaliteter bevares/fremhæves. En samlet oversigt over bevaringsværdige enkeltbygninger findes i retningslinie 5.2.3.

Forsamlingshuset er et eksempel på en bygning, som både visuelt og funktionelt udgør et knudepunkt med stort fokus. Hvad angår udformning trænger både bygning og udearealer til fornyelse med henblik på at leve op til den centrale placering.


I forbindelse med rækkehusbebyggelsen ved Brådalsvej opleves et markant møde mellem nyt og gammelt. Der lægges generelt vægt på, at den historiske landbybebyggelse bevares - evt. med nye anvendelser og i nye bygningsmæssige sammenhænge.

De nyere tilføjelser af boligenklaver er traditionelle parcelhus- og rækkehusbebyggelser omkring lukkede vejforløb.

I det udpegede byudviklingsområde mod nord lægges der vægt på, at bebyggelsens udformning respekterer den oprindelige landlige byggeskik. Det hænger sammen med, at bebyggelsen strukturelt vil være tæt knyttet til eksisterende bevaringsværdige bygninger.

 • Bevaringsværdige enkeltbygninger skal som udgangspunkt bevares.
 • Der kan føjes nye bebyggelsesstrukturer til, i det omfang at det sker i respekt for bevaringshensynet ifht. de eksisterende.

Den tidligere skolebygning medvirker til at skabe et markant gaderum ad Nøvlingvej.

Forsamlingshuset er et centralt punkt, men både bygning og forarealer trænger til fornyelse.

De nyere dele af landsbyen rummer traditionelle parcelhus og rækkehusbebyggelser.
Landskabet / De grønne områder

Byens centralt beliggende gadekær er en fredfyldt rekreativ plet trods beliggenheden op ad Nøvlingvej. Vurderet i sammenhæng med de smukke gamle træer og bygninger, som omgiver dammen, må området siges at være værdifuldt for landsbymiljøet. Kvaliteterne kan udbygges med en nyindretning af arealerne omkring forsamlinghuset. Fx ved at de nødvendige parkeringsfaciliteter indrettes med mere beplantning, og så arealerne også kan udnyttes til andre formål.

Det nordlige gadekær fremstår i dag helt tilgroet og ikke som et egentligt rekreativt område. I forbindelse med et fortsat byudvikling i området skal arealet bearbejdes.

Idrætsbanerne i tilknytning til skolen vurderes at være velfungerende og passende i udstrækning sammenholdt med antallet af potentielle brugere.

Med efterbehandlingen af den tidligere grusgrav til skov og vedvarende græs arealer kan der skabes helt nye rekreative muligheder for Nøvling i et særpræget og oplevelsesrigt kulturlandskab. Der lægges vægt på at sikre gode stiforbindelser mellem landsbyen og grusgraven.

 • Byens branddamme skal være de centrale rekreative elementer i landsbyen.
 • På sigt skaber efterbehandlingen af grusgraven nye rekreative muligheder.

Ved et kig fra Brådalsvej til byens centrale gadekær, de smukke gamle træer og en bevaringsværdig landejendom ved Nøvlingvej bliver landsbyidyllen komplet.

Med tiden kan grusgraven udvikles til et attraktivt rekreativt landskab - med søer, skov og åbne kuperede flader.
Trafikken

Trafikstrukturen baseres på fredelig sameksistens mellem biler, cykler og gående. Efter etableringen af trafikdæmpende bump og byporte vurderes Nøvling at være trafikalt velfungerende.

Af hensyn til den interne sammenhæng i byen og byens historiske identitet lægges der vægt på at bevare gadejordsarealer som stiforbindelser.

 • Gadejordsarealer skal sikres som stiforbindelser.

Gadejordsarealer skal bevares som interne forbindelser i byen.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Nøvling har mistet sin sidste dagligvarebutik, men i modsætning til mange andre landsbyer har Nøvling egen børnepasning og skole ? dog uden overbygning. Det er en væsentlig del af byens attraktion som bosætningsby.

 • Muligheden for at bygge nye boliger i Nøvling har blandt andet til hensigt at understøtte landsbyskolen og byens børnepasningsmuligheder.

Nøvling skole er et vigtigt omdrejningspunkt for landsbylivet.
Indsatsmuligheder
 • Bevarende lokalplan for Nøvling.
 • Omdannelse af bevaringsværdige landejendomme til nye formål.
 • Forskønnelse af forsamlingshuset og omgivende arealer.
 • Byudvikling mod nord.
 • Indretning af den nordlige branddam som et egentligt rekreativt område.
 
13-09-2004