Kommuneplan forsiden

13.13 BRT

  • Der reserveres en korridor til etablering af en BRT-forbindelse fra Skydebanevej ved Egholm Færgevej til Nyt Aalborg Universitetshospital samt en forlængelse fra Skydebanevej ved Egholm Færgevej til Mølholm, jf. ovenstående kort.
  • Der udpeges reservationer til stationer langs forbindelsen, jf. ovenstående kort.
  • Der planlægges for en byudviklingszone omkring BRT-forbindelsens stationer, jf. ovenstående kort.
  • Der reserveres arealer til parkering i form af park ’n’ ride-anlæg, jf. ovenstående kort.
  • Parkeringsnormen i byudviklingszonen udenfor Aalborg Midtby skal tage højde for stationsnærhed.
  • Byfortætning skal ske efter fortætningsprincipperne.
  • Beplantning langs BRT-forbindelsen skal ske efter beplantningsprincipperne.
  • Stationsbyrum skal indrettes efter stationsprincipperne.
  • Til og fra stationerne skal der sikres gode stiforbindelser for cyklister og gående.
Bemærkninger til retningslinien

Reservation af korridor
Der reserveres en korridor, der generelt er 40 meter bred. I korridoren kan der etableres en BRT-forbindelse med veje, perroner, signalanlæg, omformerstationer mv. Lovadministration, planlægning og anlægsvirksomhed m.v. må ikke føre til dispositioner, der hindrer mulighed for at realisere planerne for BRT-forbindelsen. BRT-forbindelsen kan køre hele døgnet alle årets dage.

Forbindelse fra vest til øst:
Der reserveres en korridor fra Skydebanevej ved Egholm færgevej til Nyt Aalborg Universitetshospital via Skydebanevej, Kastetvej, Borgergade, Østerågade, Boulevarden, John F. Kennedys Plads, Jyllandsgade, Bornholmsgade, Sohngaardsholmsvej, Bertil Ohlins Vej og hospitalsområdet.

Forlængelse mod vest:
Der reserveres en korridor til forlængelse fra Skydebanevej ved Egholm Færgevej til Mølholm.

Byudviklingszone
I den markerede byudviklingszone langs forbindelsen prioriteres særlig stationsnær byudvikling op til 500 meter fra stationerne, i det omfang miljømæssige forhold, hensyn til omgivelserne og anvendelser tillader det - herunder parker, grønne strukturer og forbindelser.

Indenfor byudviklingszonen skal der tages højde for BRT-forbindelsen og dens stationer, også i forbindelse med planlægning og anlæg i byomdannelses- og byudviklingsområderne udpeget i retningslinje 2.1.1 og 2.1.2.

Fortætningsprincipper
I byudviklingszonen ønskes arealfortætning (flere etagemeter) og funktionsfortætning (flere funktioner). Byfortætning kan ske i form af både befolkningsfortætning og fortætning med flere offentlige og private funktioner, herunder rekreative arealer. Fortætning skal ske under hensyn til det enkelte områdes eksisterende by- og landskabskvaliteter.

Fortætning skal foregå med udgangspunkt i den omkringliggende bys typologi og struktur. I tæt- og midtbyen fortættes med nye etagebyggerier i form af randbebyggelser og bagbebyggelser, mens der i de øvrige bydele fortættes med tæt-lav bebyggelse og enkelte steder med etagebyggerier i form af stokbebyggelser og punkthuse.

Der skal især i tæt- og midtbyen samt i byomdannelses- og byudviklingsområder lægges vægt på en høj grad af funktionsfortætning med en blanding af fx boliger, erhverv, service og offentlige funktioner.

En forudsætning for fortætning er at der skabes anvendelige byrum og udendørs arealer af høj kvalitet, herunder med fokus på beplantning, opholdskvaliteter, forbindelser og anvendelser, jf. retningslinje 6.1.3. Det kan ske ved indgåelse af frivillige udbygningsaftaler om etablering af fx byrum og stier i forbindelse med fortætningsprojekter.

Bilparkeringspladser skal som udgangspunkt etableres pladsbesparende, fx i kælder eller konstruktion.

Stationsnær parkeringsnorm
Ved ny planlægning indenfor byudviklingszonen, men udenfor p-normens afgrænsning af bymidten, kan standard-p-normen erstattes af nedenstående for de nævnte anvendelser:

Bebyggelsens anvendelse P-norm for BRT-zonen udenfor Aalborg Midtby
Boligbyggeri  
Rækkehuse, dobbelthuse og lign. (tæt-lav) 1 P-plads pr. bolig
Etagehuse (Etage) over 50 m² bruttoetageareal ¾ P-plads pr. bolig, dog minimum 1 P-plads
Erhvervsbyggeri  
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger 1 P-plads pr. 75 m² etageareal (excl. garageareal)
Hoteller 1 P-plads pr. 3 værelser
Feriecentre 1 P-plads pr. 1½ overnatningsenheder
Restaurationer og lignende 1 P-plads pr. 15 siddepladser
Klinikker, service og butikslignende formål, fx frisør og rejsebureau (se bilag A for eksempler) 1 P-plads pr. 75 m² bruttoetageareal
Andet byggeri  
Kulturelle formål, herunder teatre, biografer og lign. 1 P-plads pr. 12 siddepladser
Idrætshaller 1 P-plads pr. 10 personer som hallen må rumme
Fitnesscenter 1 P-plads pr. 50 m²
Skoler 1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 6 elever over 18 år
Daginstitutioner 3 P-pladser pr. 20 normerede pladser
Plejehjem, døgninstitutioner og lign. 1 P-plads pr. 6 normerede institutionspladser samt 1 P-plads pr. 8 ansatte

For cykelparkering skal p-normen for Aalborg Midtby benyttes i hele byudviklingszonen ved ny planlægning.

Reservation til park ’n’ ride-anlæg
Der reserveres arealer til parkering i form af park ’n’ ride-anlæg langs BRT-forbindelsen. Ved udnyttelse af reservationerne, skal der findes erstatningsarealer til eventuelle eksisterende bymæssige eller rekreative anvendelser. Park ’n’ ride-anlæg skal udformes med markant beplantning, fx træer.

Beplantningsprincipper
BRT-strækningen og stationsområderne skal fremstå med markant og varieret beplantning efter nedenstående principper. Beplantningen skal være en integreret del af byrummene. Med principperne skabes en overordnet sammenhæng i beplantningen, der tager udgangspunkt i strækningernes potentialer.

H033 Illustrationskort 01

Strækning Beplantningsprincip Generelle principper
I II
Skydebanevej Beplantningskorridor med markant beplantning langs begge sider i form af trærækker, solitærtræer og buske. Planteprincipper varierer ift. omgivelser og kig til fjordlandskabet. Enkeltstående træer på hver side som portvirkning ved Vestre Fjordvej. X
Kastetvej Trærække langs nordsiden. X X
Borgergade, Ved Stranden Facadebeplantning. Synlig beplantning på tagterrasser. Effektbelysning af beplantning.   X
Østerågade, Boulevarden Beplantning med parvise samt enkeltstående træer.   X
Jyllandsgade, Karolinelundsvej Vest for Dag Hammarskjølds Gade: Trærække langs nordsiden. Øst for Dag Hammarskjølds Gade: Trærække langs begge sider, herunder dobbelt trærække langs norsiden. Markante træer i den nordlige række er bevaringsværdige. Beplantning i midterrabatter. X X
Bornholmsgade Regelmæssig træbeplantning i p-bælter. Nord for Sjællandsgade: Beplantning ved bygningsforskydninger. Syd for Sjællandsgade: Beplantningsbælte langs vestsiden. X X
Sohngårdsholmsvej nord for Humlebakken Spredte enkeltstående træer og trægrupper langs vestsiden med gode udsigtsforhold over byen mellem/under træerne. Markant træbeplantning på det østlige hjørne af Østre Allé og Sohngårdsholmsvej er bevaringsværdig og skal sikres. Lund på det vestlige hjørne. X X
Sohngårdsholmsvej syd for Humlebakken Mellem Danalien og Humlebakken langs vestsiden, og mellem Borgmester Jørgensens Vej og Humlebakken langs østsiden: Beplantning med karakter af skovbryn, samt markant grøn ankomst til Sohngårdsholmsparken. Syd for Borgmester Jørgensens Vej langs østsiden og syd for Danalien langs vestsiden: Opstammet trærække. Beplantningen kan være afskærmende, hvor nødvendigt. X X
Universitetsboulevarden Opstammet trærække langs nordsiden med plads til cykelsti og fortov nord for eksisterende beplantning. Midterrabat med usystematisk træplantning.    
Gigantiumområdet (mellem Scoresbysundvej og Pontoppidanstien) Vest for motorvejen: Skovbryn langs nordsiden og trærække langs sydsiden. Øst for motorvejen: Trægrupper på begge sider under hensyn til udsigter og pladsdannelser. X  
Universitetsområdet Punktvise beplantningskoncepter, bl.a. træer, i relation til åbninger, forarealer og pladsdannelser. X  
Aalborg Universitetshospital Punktvise beplantningskoncepter, bl.a. træer, i relation til åbninger, forarealer og pladsdannelser. X  

Generelle principper:
I. Beplantning i bygningsmellemrum og –nicher.
II. Beplantning i vejlukninger samt tiloversblevet areal ved ensretninger og krydsninger.

Generelt gælder det, at der bør beplantes med fortrinsvis rumskabende beplantning i midterheller og perronforlængelser hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til krydsningsmuligheder.

13-10_brt -beplantningsprincipper

Stationsprincipper
Hvert stationsområde udformes efter nedenstående principper. Stationer markeret med * har særlig prioritet.

Generelt gælder det, at stationsområderne, herunder også perronerne, udgør attraktive byrum med varieret, rumskabende beplantning og gode opholdsmuligheder. Byrummene omkring stationerne udformes efter deres kontekst og deres potentiale i forhold til mobiliteten og omgivende funktioner.

Der skal sikres tilstrækkelig cykelparkering ved stationerne, således at belægningsgraden ikke overstiger 85 %.

Stationsnavn: Væddeløbsbanen
Stationsbyrum: Trygge, belyste og overdækkede ventearealer med siddemuligheder.
Forbindelser: Marinaen, Travbanen, campingplads, Vestre Fjordpark, offentlige formål og Annebergstien.
Beplantning: Afskærmende beplantning mod nord (børnehave), opstammet træbeplantning mod syd (hundeskov/park ’n’ ride).

 

Stationsnavn: Vestre Fjordvej
Stationsbyrum: Bygningernes funktioner og kantzoner benyttes til at skabe gode opholdsnicher.
Forbindelser: Vestre Fjordpark, offentlige formål (institutioner, fodboldklub, skole og kirke).
Beplantning: Træbeplantning i bygningsmellemrum nord og syd for stationen.

 

Stationsnavn: Haraldslund *
Stationsbyrum: Robust bydelsplads med mange forskellige aktiviteter og opholdsmuligheder.
Forbindelser: Haraldslund, Stadion, Fjorden, parkarealerne langs fjorden.
Beplantning: Store, markante træer er bevaringsværdige, opstammet træbeplantning med karakter af lund på bydelspladsen, sammenhæng på tværs af vejen.

 

Stationsnavn: Vestbyen Station *
Stationsbyrum: Samlet og afgrænset stationsbyrum på tværs af bane og vej. Byrummet fungerer som mødested og knudepunkt.
Forbindelser: Banestien mod nord og syd, Kastetvej, Absalonsgade, Spritten, Fjorden, Sygehus Nord-området.
Beplantning: Markante træbeplantninger på begge sider af bane og vej skal præge vejrummet.

 

Stationsnavn: Jomfru Ane Gade
Stationsbyrum: Visuel kobling mellem havnefront og gågader.
Forbindelser: Havnefronten, Vesterå, gågaderne og Jomfru Ane Gade.
Beplantning: Indpasning i beplantningsprincippet langs gaden.

 

Stationsnavn: Nytorv *
Stationsbyrum: Prioritering af fodgængerflows i alle retninger, herunder mellem gågaderne, samt plads til events og ophold.
Forbindelser: Alle bymidtens funktioner - handel, service og oplevelser.
Beplantning: Markante rumskabende træbeplantninger under hensyn til kig mod fjorden.

 

Stationsnavn: Boulevarden
Stationsbyrum: Indpasning af stationsudstyr på gaderummets præmisser.
Forbindelser: Budolfi Plads, Mølle Plads, boligkvarterer, handel, offentlige formål.
Beplantning: Indpasning i beplantningsprincippet langs gaden.

 

Stationsnavn: John F. Kennedys Plads *
Stationsbyrum: Gode fodgængerflows samt møde- og opholdssted til mange forskellige brugere.
Forbindelser: Busterminal, stationer, center, biograf, restaurationer, fitnesscenter, handelscentrum, uddannelser på godsbaneområdet, Kildeparken.
Beplantning: Markante identitets- og rumskabende beplantninger der understøtter ophold og flows.

 

Stationsnavn: Politigården
Stationsbyrum: Pladsdannelse på sydsiden af Jyllandsgade, visuel forbindelse på tværs af vejen.
Forbindelser: Åparken, Hjulmagerkvarteret, Sauers Plads, bymidten, politistation.
Beplantning: Markante træer langs nord- og sydsiden og beplantning på pladsdannelsen.

 

Stationsnavn: Karolinelund *
Stationsbyrum: God indretning af kantzoner langs bygninger, et markant beplantet hjørne med visuel forbindelse til Karolinelund.
Forbindelser: Øgadekvarteret, Karolinelund, Havnefronten, Østre Anlæg.
Beplantning: Markant beplantning ud mod Karolinelundsvej øst og vest for tracéet. Beplantning i vejlukning. Beplantning skaber sammenhæng på tværs af vejen.

 

Stationsnavn: Eternitten *
Stationsbyrum: Gode ventefaciliteter i en lille lund afskærmet fra Østre Alle, god visuel kontakt til Eternitten.
Forbindelser: Øgadekvarteret, Eternitten.
Beplantning: Markant beplantning i form af lund vest for stationen med visuel forbindelse til beplantning på den anden side af Østre Alle.

 

Stationsnavn: Sohngårdsholmsparken
Stationsbyrum: Ventefaciliteter med udsigt over Eternitten og byen, god visuel kontakt til Sohngårdsholmsparken.
Forbindelser: Sohngårdsholmsparken, Eternitten, Rughaven.
Beplantning: Beplantning understøtter den grønne forbindelse på tværs fra Sohngårdsholmsparken til Eternitten samt ankomsten til parken.

 

Stationsnavn: Danalien
Stationsbyrum: Visuel kontakt på tværs af vejen.
Forbindelser: Institutionsområde, supermarked, Magisterparken. Stiforbindelse til skoler, Den Gamle Golfbane.
Beplantning: Indpasning i beplantningsprincippet langs strækningen.

 

Stationsnavn: Grønlands Torv *
Stationsbyrum: Visuel forbindelse på tværs af krydset, pladsdannelse syd for stationen.
Forbindelser: Gymnasium, supermarked, Grønlands Torv, boliger.
Beplantning: Markant beplantning skaber sammenhæng på tværs af krydset og formidler mellem den menneskelige skala og de store bygningsvolumener.

 

Stationsnavn: Scoresbysundvej
Stationsbyrum: Visuel kontakt og forbindelse på tværs af Universitetsboulevarden.
Forbindelser: Uddannelsesinstitutioner, Den Gamle Golfbane, boliger.
Beplantning: Beplantning understøtter den grønne forbindelse på tværs fra Den Gamle Golfbane til kilen ved Gigantium.

 

Stationsnavn: Pendlerpladsen
Stationsbyrum: Trygge, belyste og overdækkede ventearealer med siddemuligheder.
Forbindelser: Pendlerparkeringspladsen, boldbaner.
Beplantning: Beplantning understøtter den grønne forbindelse på tværs fra Den Gamle Golfbane til kilen ved Gigantium.

 

Stationsnavn: Gigantium *
Stationsbyrum: Pladsdannelse til bydelscentrum med publikumsorienterede funktioner.
Forbindelser: Gigantium, detailhandel, boliger, rekreative arealer, skole.
Beplantning: Markant, rumskabende beplantning, der understøtter flows.

 

Stationsnavn: Pontoppidanstræde
Stationsbyrum: Forplads som en del af en grøn kile med kig.
Forbindelser: Universitetsområdet, nord-sydgående stiforbindelse, boliger.
Beplantning: Beplantning, der understøtter karakteristiske kig.

 

Stationsnavn: Universitetet *
Stationsbyrum: Forplads mod nordvest med forbindelse til universitetsfunktioner og visuel kontakt til søen.
Forbindelser: Campusområdet.
Beplantning: Beplantning understøtter visuel sammenhæng til søen og funktioner mod syd.

 

Stationsnavn: Campus Forum *
Stationsbyrum: Større, samlet pladsdannelse med opholdskvaliteter og regnvandshåndtering.
Forbindelser: Campusområdet.
Beplantning: Beplantning understøtter ophold, rekreative funktioner og regnvandshåndtering.

 

Stationsnavn: Selma Lagerløfs Vej
Stationsbyrum: Pladsdannelse på sydsiden af vejen.
Forbindelser: Campusområdet, uddannelsesinstitutioner, busstop, Nyt Aalborg Universitetshospital.
Beplantning: Rumskabende beplantning, der understøtter forpladsens funktioner.

 

Stationsnavn: Servicebyen
Stationsbyrum: Ventefaciliteter med læ og kig ud over landskabet.
Forbindelser: Nyt Aalborg Universitetshospital, forskerpark.
Beplantning: Beplantningen understøtter kig over landskabet og bidrager til attraktive forarealer.

 

Stationsnavn: Aalborg Universitetshospital *
Stationsbyrum: Forplads med kig fra bakken over englandskabet.
Forbindelser: Nyt Aalborg Universitetshospital.
Beplantning: Beplantningen understøtter kig over landskabet og bidrager til attraktive ankomstarealer.
22-10-2018