Kommuneplan forsiden

13.7 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd

A. Der reserveres areal til at anlægge følgende veje med linjeføring som vist på kortet i 2 alternativer:

 1. Egnsplanvej fra Hadsund Landevej til E45, nyt tilslutningsanlæg ved Mariendalsmølle indføringen samt Ny Dallvej til Dallvej/Hobrovej.
 2. Egnsplanvej fra Hadsund Landevej til E45, nyt tilslutningsanlæg ved Mariendalsmølle indføringen, samt den sydlige motorvejsindføring fra Dall til City Syd/Hobrovej inklusive udvidelse af E45 til 6 spor mellem Mariendalsmølle indføringen og den sydlige motorvejsindføring.
 3. Tilslutningsanlæg til motorvej E45 kan udføres i to varianter:
  • Med ekstra motorvejsspor
  • Med lokalvejssystem

B. Der reserveres areal til at anlægge følgende anlæg som vist på kortet:

 1. Vejtilslutninger til Egnsplanvej ved Hadsund Landevej, Selma Lagerlöfsvej/Hadsundvej, Karlfelts Allé, Zeusvej, Vissevej ved forlægning samt Indkildevej.
 2. Ny Dallvej tilsluttes Dallvej ved forlægning samt Hobrovej ved T-kryds/rundkørsel.
 3. Egnsplanvejs krydsning med jernbanen ude af niveau ved at føre banen delvist under Engsplanvej.

C. Der reserveres areal til at anlægge følgende stier:

 1. Niveaufrie krydsninger af Egnsplanvej ved Hadsundvej, ved Zeusvej og Kærholtstien samt ved Vissevej.
 2. Stiforbindelser i Østerådalen ved krydsning af Ny Dallvej og niveaufri krydsning med den sydlige motorvejsindføring.

Til sikring af et vejprojekt kan der tinglyses byggelinier i forhold til de omkringliggende arealer.

D. Der er tinglyst byggeliner for følgende vejprojekter:

  • Egnsplanvej
  • Ny Dallvej (der er sikret mulighed for etablering af mulig rundkørsel ved tilslutning til Hobrovej)

E. Vest for Dall Kirke skal der sikres en landskabelig bearbejdning, der kombinerer en begrænset visuel afskærmning mellem kirkegården og motorvejen og en begrænset dæmpning af vejstøjen.

F. VVM-tilladelse til vejanlægget skal gives med vilkår om etablering og drift i overensstemmelse med VVM-redegørelsens og den Sammenfattende Miljøredegørelses afværge- og kompensationsforanstaltninger.

G. Ved Egnsplanvejs tilslutning til Hadsund Landevej kan linjeføring flyttes i mindre omfang under hensyntagen til den konkrete planlægning for et nyt Sygehus i Aalborg Øst.

Bemærkninger til retningslinien

Reservationerne sker på baggrund af den gennemførte VVM-redegørelse og Miljøvurdering "VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - juni 2009".

Retningslinien og den tilhørende VVM-redegørelse sikrer det planlægningsmæssige grundlag for at realisere vejanlægget. Vejanlægget har indgået i den hidtidige Kommuneplan, men alene på overordnet niveau. Med VVM-redegørelsen er der foretaget vurderinger - og mindre justeringer - af vejanlægget på projektniveau, hvor konkrete udformninger og dets konsekvenser er belyst i forhold til bl.a. natur, landskab, miljømæssige og trafikale forhold.

Retningslinie A muliggør to alternative linieføringer for forbindelsen mellem E45 og City Syd, der begge tilgodeser ønsket om en forbedret vejbetjening af City Syd og aflastning af Skalborg Bakke. Valg af linjeføring sker i forbindelse med Vejdirektoratets beslutning om valg af linjeføring for 3. Limfjordsforbindelse.

Retningslinie B reserverer de tilknyttede vejtilslutninger, som kommunen finder vigtige for betjeningen af de tilstødende bydele og oplande.

Retningslinie C reserverer de stiforbindelser, som kommunen finder vigtige for at sikre hensynet til befolkningens adgang både af trafiksikkerhedsmæssige og af rekreative grunde.

Retningslinie E indeholder et kompromis mellem de modstridende formål:

 • at Dall Kirke skal fremstå som et monument i landskabet, jfr. retningslinie 5.2.7 i Kommuneplanen
 • at begrænse den visuelle forstyrrelse som trafikken på motorvejen medfører set fra Dall Kirke
 • at opnå dæmpning af støjen fra motorvejen i forhold til kirkegården

De modstridende formål kommer til udtryk på følgende måde. På den ene side nødvendiggør kirkens synlighed som monument i landskabet et åbent landskab omkring kirken. På den anden side vil dæmpning af generne fra motorvejen ved Dall Kirke indebære en terrænbearbejdning, der kan afskærer kontakten til landskabet.

Vejanlæggets realisering forudsætter, at Aalborg Kommune udsteder VVM-tilladelse til projektet på baggrund af dette Kommuneplantillæg, VVM-redegørelsen og den Sammenfattende Miljøredegørelse.

Retningslinie F refererer til, at VVM-tilladelsen skal gives under vilkår om de i rapporterne beskrevne afværge- og kompensationsforanstaltninger, der vil tilgodese de miljømæssige konsekvenser af anlægget.

Med beslutningen om etablering af et nyt sygehus i Aalborg Øst, udgør Egnsplanvej en vigtig forudsætning for sygehusplanerne. Med retningslinie G tilkendegives det, at den konkrete planlægning for sygehuset muligvis kan medføre behov for at justere en mindre strækning af Egnsplanvejs østlige ende ved tilslutningen til Hadsund Landevej.

14-12-2009