Kommuneplan forsiden

13.4 Kollektiv trafik

Der skal sikres mulighed for elektrificering og for etablering af et ekstra jernbanespor fra Aalborg til Frederikshavn (dobbeltspor).

Der skal sikres mulighed for at etablere en ny sporforbindelse mellem hovedsporet og godssporet til Aalborgs Østhavn og godsterminalen.

Bemærkninger til retningslinien

På sigt kan der blive behov for at etablere et dobbeltspor i Vendsyssel fra Aalborg til Frederikshavn. Derfor skal der sikres mulighed for at etablere et dobbeltspor samt sikres plads (frit-rumsprofil) til elektrificering på banenettet. Tilsvarende gælder, at der ved nyanlæg og omlægning af eksisterende veje, der krydser banelinjen, skal sikres plads til to spor.

Sporforbindelsen mellem hovedsporet og godsbanesporet, som også kaldes en shunt, skal give godstog fra havneterminalen adgang til at køre direkte mod syd ad hovedsporet. Herved spares de sydgående godstog for en omvej ind til Aalborg Banegård, hvor de i dag vendes. Muligheden for at etablere sporet er medtaget i fredningsplanen for Østerådalen i Aalborg.

23-11-2009
Se også