Kommuneplan forsiden

13.9 Landingsplads for lægehelikoptere, Mølholmsvej

Inden for området udlagt til heliport, jf. ovenstående og nedenstående kort, kan der etableres en landingsplads for lægehelikoptere til brug for HEMS-operationer. Det gælder både lægehelikoptere EC135 og Flyvevåbenets helikoptere EH101.

Landingspladsen skal kunne beflyves 24 timer i døgnet hele året. Landingspladsen er befæstet, og har en diameter på ca. 23 meter og en sikkerhedszone (for flysikkerhed) med en diameter på ca. 46 meter, som henligger som klippet græs.

Den kan forsynes med de for sikkerheden nødvendige foranstaltninger som bl.a. belysning (lysfyr), vindpose, brandsluknings- og redningsudstyr, afmærkningslys, elskab og skiltning.

Der må ikke etableres bebyggelse i tilknytning til pladsen.

Landingspladsen skal benyttes i ca. 8 år ind til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst er etableret.

Det er en forudsætning, at de miljø- og naturmæssige påvirkninger af omgivelserne, holder sig inden for det, som er beskrevet i Miljørapporten for en landingsplads for lægehelikoptere ved Mølholm Fjordenge (VVM og MV).

Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien for etablering af en landingsplads for lægehelikoptere ved Mølholmsvej - vest for Renseanlæg Vest - er fastlagt i forbindelse med den nødvendige udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV) for etablering af landingspladser for lægehelikoptere.

Landingspladsen må benyttes til HEMS-operationer, som er en del af en landsdækkende ordning til transport af patienter med lægehelikoptere i Danmark, og som udføres af både lægehelikoptere (EC135) og Flyvevåbenets helikoptere (EH101).

Forventningerne er, at heliporten årligt vil blive benyttet ca. 100 gange af lægehelikopteren og ca. 100 gange af Flyvevåbenets helikoptere.

Arealet er ejet af Kloak A/S. Der er indgået en lejeaftale på arealet mellem Aalborg Fosyning Kloak A/S og Region Nordjylland. 

Transporten med ambulance til og fra området vil ske ad Mølhomsvej.

Det gennemsnitlige støjbidrag fra heliporten til omgivelserne vil, på nær de allernærmste kolonihaver i Kolonihaveforeningen Norden, overholde den vejledende støjgrænse, som Miljøstyrelsen har fastsat for akutlægehelikopteres støjbidrag til boligområder, skoler, plejehjem o.l.

Figuren viser den maximale gennemsnitlige støjudbredelse ved det typiske flyvemønster.

 

 

 Illustrationsplan -Aalborg _450

Illustrationsplan for landingsplads for lægehelikoptere til HEMS-operationer. 

 

Støj _middel _450pixel
Støjens døgnmiddelværdi, Lden, ved ind- og udflyvning fortrinsvis i retningerne nordøst og sydvest.
Miljørapport - VVM-redegørelse og Miljøvurdering (MV) for landingsplads for lægehelikoptere, Mølholmsvej.

 

 3-4-103_ortofoto _helikopter Uden Sign _250_2
Luftfoto med område til landingsplads for helikoptere i Mølholm til HEMS-operationer.
23-02-2015
Se også
Miljørapport (VVM og MV), tryk her for at se den.
Lokalplan 3-4-103