Kommuneplan forsiden

13.8 Veje som ekstremregnreservoirer

Ved behov samt ved ombygning og nyanlæg af veje overvejes om det er foreneligt med vejens trafikale funktion, at lade højere kantstene bidrage med så store voluminer på vejarealet, at vejene kan benyttes til håndtering og forsinkelse af vand ved ekstremregn.

Bemærkninger til retningslinien

Vejflader kan nogle steder benyttes til forsinkelse af regnvand ved ekstremregn. Det vil altid være en konkret vurdering, om vejens funktion og terrænet omkring vejen tillader en sådan anvendelse.

Spildevandsselskabet kan under visse omstændigheder medfinansiere anlægsprojekter hvor veje bruges til afledning af vand fra oversvømmelser.

12-05-2014
Se også