Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 2.015 for Aalborg Lufthavn med VVM, MV og habitat-konsekvensvurdering

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Retningslinie 13.6 Aalborg Lufthavn
Kommuneplantillægget vedrører ændringer af retningslinie 13.6 vedr. Aalborg Lufthavn. Ændringerne af retningslinien er foretaget som følge af kravet om VVM-pligt for udvidelsen af Aalborg Lufthavn.

Ændringen vedrører en udvidelse af kapaciteten på Aalborg Lufthavn, herunder en forbedring af faciliteterne i lufthavnen. Det gælder såvel teminalbygning, standpladser, parkeringsfaciliteter, hangar(er) og flyværksted(er). Desuden er støjkonsekvenszonen omkring lufthavnen og flyvestationen ændret, som følge af, at der er lavet nye støjberegninger i forbindelse med VVM-redegørelsen (Miljørapport - VVM og MV).


Af den eksisterende retningslinie 13.6, fremgår desuden, at af hensyn til flyvesikkerheden, bør alle ansøgninger om anlæg af kunstige søer inden for en zone på 10 km fra tærsklen af start- og landingsbanerne på flyvestation Aalborg fremsendes til høring hos Statens luftfartsvæsen. Dette forhold fastholdes, med redaktionelle rettelser, herunder at ansøgninger sendes til høring hos Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste, inden tilladelse gives.

Retningslinie 7.1.7 Butikker ved trafikanlæg og lignende
Kommuneplantillægget skal desuden sikre, at der er overensstemmelse mellem de ønskede udvidelser og kommuneplanens bestemmelser vedrørende butikker.

Af kommuneplanens retningslinie 7.1.7 - Butikker ved trafikanlæg og lignende, fremgår bl.a. at der i tilknytning til lufthavne, kan etableres butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Butikkerne skal underordnes områdets primære servicefunktion, og den maksimale butiksstørrelse pr. butik må være 250 m2.

Lufthavnen ønsker at indrette et Tax Free butiksområde som et samlet indkøbsareal på ca. 600 m2 med fælles betalingskasse. Herfra bliver der salg af produkter, som typisk efterspørges i en lufthavn (vin, spiritus, cigaretter, parfume, bøger, blade etc.). Da der ikke sker en opdeling af salgsarealet i mindre butikker på max. 250 m2, er det i strid med kommuneplanens retningslinie 7.1.7. Der er derfor lavet en tilføjelse til retningslinien, som gælder specielt for butiksområdet i lufthavnsterminalen. Retningslinien udelukker ikke, at der i lufthavnen også kan etableres selvstændige butikker på max. 250 m2.

Bydelsbeskrivelse og kommuneplanrammer
Den ønskede udvidelse af lufthavnsområdet berører kommuneplanens rammeområder 2.4.O2, 2.4.H2 og 2.4.H3. Udvidelsen er første etape i en større helhedsplan for erhvervsområdet ved lufthavnen. Helhedsplanen er indarbejdet i bydelsbeskrivelsen for Lindholm.

De berørte rammeområder er udvidet som vist på nedenstående kort.

  
Gældende og nye udvidede kommuneplanrammer for lufthavnsområdet
Planforslagets baggrund

Aalborg Lufthavn er Danmarks tredje største lufthavn og har med ruten Aalborg - København den største indenrigsrute. Samtidig tilbydes charter- og udenrigstrafik til en lang række udenlandske destinationer som fx London, Barcelona, Oslo, Istanbul og Gran Canaria.

Lufthavnen er under konstant udvikling. Antallet af flyafgange og destinationer forventes at stige, og man regner med, at lufthavnen inden for relativ kort tidshorisont årligt vil betjene over 2 mio. passagerer, svarende til en stigning i flyoperationer på ca. 40%.

Lufthavnen bestræber sig hele tiden på at være i front med hensyn til sikkerhed, kundebetjening og service. Med de forventede stigninger i flyoperationer er der derfor behov for udvidelsesmuligheder, som gør det muligt løbende at udbygge og forbedre faciliteterne i lufthavnen.

Aalborg Kommune ønsker med dette kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, MV-vurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering, at gøre det muligt for Aalborg Lufthavn, at udvide flyoperationerne fra ca. 25.000 i 2011 til ca. 35.000 i 2020 og passagerantallet fra ca. 1,4 mio. til ca. 2,1 mio. pr. år i samme periode.

Udvidelsen i flyoperationer betyder, at der er behov for tilpasning af dele af lufthavnens faciliteter. Der planlægges som følge heraf en udvidelse af terminalbygningen med ca. 200 m mod nord og ca. 90 m mod syd, etablering af 4 nye standpladser for fly til i alt 12 standpladser, udvidelse af parkeringsfaciliteter med op til ca. 9.000 flere pladser (totalt ca. 12.500) samt etablering af flyhangar(er) og værksted(er). Alle delprojekter er placeret i forbindelse med den eksisterende lufthavn. De nye tiltag er der redegjort for i Miljøvurdering, VVM og MV for en udvidelse af Aalborg Lufthavn, tryk her for rapport, og bilag tryk her.

Start- og landingsbanernes kapacitet er tilstrækkelige til at håndtere den forventede stigning i flyoperationer og der vil således ikke være behov for en udvidelse af disse, herunder rullebaner og lignende anlæg.

På lang sigt er der planer om at skabe en såkaldt "lufthavnsby", hvor en række lufthavnsrelaterede funktioner kan indrettes.


Ankomstterminal - Aalborg Lufthavn.
Kommuneplanen i dag

Planstrategi 2011 - Norddanmarks vækstdynamo - for Aalborg kommune, sætter fokus på Vækstaksen, som strækker sig fra Aalborg Lufthavn i nordvest til Aalborg Havn i sydøst. Planstrategien fremhæver, at det er vigtigt, i forhold til infrastruktur og arbejdspladser, at lufthavnens positive udvikling fortsætter og kan forstærkes.

Af den eksisterende retningslinie 13.6 fremgår, at Aalborg Lufthavn skal sikres udbygningsmuligheder, herunder tilhørende faciliteter.

Hele Aalborg Lufthavn ligger indenfor kystnærhedszonen. Langt hovedparten af lufthavnsarealet ligger indenfor område B (planlagt område), mens mindre arealer ligger indenfor område A og C, jf. kommuneplanens retningslinier 11.4.1, 11.4.2 og 11.4.3. Der er i forbindelse med planarbejdet udarbejdet visualiseringer af udvidelsen af Aalborg Lufthavn. Disse fremgår af VVM-redegørelsen.

Udvidelsen af lufthavnen sker alene indenfor område B, der er udlagt til lufthavnsformål. De nye aktiviteter, der omfatter udvidelse af terminalbygningen, standpladser, etablering af parkeringshuse, autoværksted og flyhangar vil ske i relativ nærhed til de eksisterende funktioner, der alle ligger centralt omkring terminalbygningen.

Byrådets mål er at beskytte kystlandskabet mod unødvendig bebyggelse og samtidig forbedre offentlighedens adgang til kysten.

Den yderste kyststrækning til Limfjorden ud for Aalborg Lufthavn er udpeget som særligt værdifuldt landskab, jf. kommuneplanens retningslinie 11.3.13. Udpegningen har baggrund i det sammenhængende kystlandskab, der udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. Udvidelsen af Aalborg Lufthavn er begrænset til den umiddelbare nærhed til den eksisterende lufthavn, og drejet væk fra det omgivende mere åbne landskab ud mod Limfjorden og vil derfor stort set ikke være synlig, bare på kort afstand. Det særlige værdifulde landskab ligger i en afstand af ca. 1.000 meter fra lufthavnen, og vil derfor ikke direkte blive berørt af udvidelsen af lufthavnen.

Der er i kommuneplanen udpeget en Grøn Blå struktur som indeholder vigtige landskaber og naturområder i Aalborg Kommune, jf. kommuneplanens retningslinie 11.1.2. Grundlaget er et net af kiler, landskabsbånd og forbindelser, der kobler de overordnede landskabstræk, naturperler og karaktergivende naturområder i en sammenhængende struktur af rekreative og økologiske forbindelser. Lufthavnen berører ikke den Grøn-Blå struktur direkte, men lufthavnsområdet grænser flere steder op mod kilen. Udbygningen af Aalborg lufthavn påvirker dog ikke målet med den Grøn Blå struktur.

Dele af det undersøgte område ved Aalborg Lufthavn er udpeget som økologisk forbindelse, jf. retningslinie 11.3.8, som skal tjene som spredningskorridorer for dyr og planter, og forbinde naturområder. Som følge af at et §3-område (overdrev) på ca. 11 ha ønskes benyttet som parkerings- og erhvervsareal, skal der etableres et erstatningsareal i tilknytning til anden natur. Fjernelsen af overdrevet forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Dispensationen forventes imødekommet, da udvidelsen af lufthavnen vurderes at være af samfundsmæssig betydning.

 

I området hvor lufthavnen er, og udvides, er der ingen geologiske interesser, jf. kommuneplanens retningslinie 11.3.14. Eventuelle arkæologiske forundersøgelser vil blive afklaret med Aalborg Historiske Museum inden anlægsarbejderne igangsættes.

Aalborg Lufthavns støjkonsekvenszone grænser op til et større uforstyrret landskab jf. kommuneplanens retningslinien 11.3.15, men det vurderes at være uden betydning.

I henhold til kommuneplanens retningslinie 11.3.16, må stærkt og markant lysudsendelse i form af dominerende lysreklamer, lysende vartegn, projektører og lignende ikke etableres i det åbne land. Aalborg lufthavn, herunder terminalbygningen med indgang og forplads, start- og landingsbane og parkeringspladser grænser til det åbne land, men ikke til højt prioriterede landskaber eller natur- og kulturmiljøer. Lyskilderne vurderes ikke, at medføre nogle nævneværdige gener for boliger eller dyreliv.

Der er i kommuneplanen udlagt støjkonsekvenszoner om lufthavnen for at sikre, at der ikke etableres ny anvendelse til boliger, rekreative arealer mv. indenfor støjbelastede områder.

Overordnede bindinger

Af den Regionale udviklingsplan (Region Nordjylland 2012), fremgår det, at det er vigtigt, at regionen har en veludviklet infrastruktur, for at skabe vækst og erhvervsudvikling. I den sammenhæng peges der på Aalborg Lufthavns betydning og potentiale for erhvervslivet i hele Nordjylland samt vigtigheden af, at flyruter medvirker til at sikre Nordjyders deltagelse i globaliseringen.

Det er vigtigt for mobiliteten og den samlede rejsetid, at gode adgangsveje sikrer en let transport til og fra lufthavnen. Uden en lufthavn ville erhvervs- og konferenceturisme, vidensvirksomheder og Aalborg Universitet ikke kunne spille den rolle, de gør i dag.

Ca. 1250 meter vest for terminalbygningen ligger nærmeste Natura 2000-område nr. 15 for Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Natura 2000-området dækker selve Limfjorden og en bræmme langs kysten. De marine områder består af centrale dele af Limfjorden og rummer store forekomster af flere af de marine naturtyper. Området er også på internationalt plan vigtigt for en række ynglende og rastende fuglearter herunder især flere andefugle.

Med udvidelsen af Aalborg Lufthavn er det vurderet, at der samlet set ikke vil forekomme skader på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 15. Det er endvidere vurderet, at arter på habitatdirektivets bilag IV og deres økologiske funktionalitet ikke påvirkes med den planlagte udvidelse af Aalborg Lufthavn.

Banedanmark og Aalborg Lufthavn har undersøgt mulighederne for at betjene lufthavnen med bane. Den mest sandsynlige løsning er en stikbane, der fører fra Lindholm Station via en bro over Lindholm Å, under Thistedvej og videre til Lufthavnsvej, som banen løber parallelt med frem til det planlagte hotel, hvor stationen placeres. Etablering af banen vil medføre en væsentlig forbedring af den kollektive transport til og fra lufthavnen. I trafikaftalen indgået mellem forligspartierne i Folketinget, blev der i marts 2013 afsat midler til etablering af bane til Lufthavnen.

Grundvandsressourcen er fastlagt i Landsplandirektivet og i Forslag til Statens vandplan, og er klassificeret i 3 kategorier. Området hvor hele lufthavnsarealet ligger, er udpeget som øvrige områder dvs. uden drikkevandsinteresser.


Ankomstterminal - Aalborg Lufthavn.
Miljøvurdering

Udvidelsen af Aalborg lufthavn er omfattet af VVM-bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Udvidelsen omfatter en række delprojektet omfattet af bilag 2, pkt. 14 vedr. ændringer eller udvidelser af anlæg opført på bilag 1 eller 2, som allerede er godkendte. Flyvepladser er anført på bekendtgørelsens bilag 1, punkt 7a, Nyanlæg af lufthavne med start- og landingsbaner på mindst 2,1 km, bilag 2, punkt 2c, Anlæg af flyvepladser samt punkt 11a, Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og anlæg af parkeringspladser.

Aalborg kommune har derfor gennemført en VVM-screening, og på denne baggrund besluttet, at udvidelsen af Aalborg Lufthavn er omfattet af reglerne om udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.

Administrationen af Natura 2000-områderne rummer ligeledes krav om udarbejdelse af en konsekvensvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. I forhold til dette projekt er det vurderet, at en påvirkning er mulig i forhold til det nærliggende Natura 2000-område, hvorfor der i VVM-redegørelsen er indarbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering (Miljørapport - VVM og MV).

Der er ligeledes krav om, at kommuneplantillægget skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" af 22. oktober 2007. Denne miljøvurdering er ligeledes indeholdt i Miljørapporten med VVM og MV for en udvidelse af Aalborg Lufthavn.

I forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som opfølgning på miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse er indsat som afsnit 24 i "Udvidelse af Aalborg Lufthavn - Miljørapport - VVM og MV". Se rapporten her.


Aalborg Lufthavn.
27-05-2013
Planforslag