Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 2.020 for Larsensvej 34A, Lindholm

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
 2-020_rammer _foer (1)   2-020_rammer _efter (1)
Kommuneplanrammer før Kommuneplanrammer efter

Tillægget vedrører eksisterende Kommuneplanramme 2.4.T3 Varmecentralen, Lindholm, Nørresundby og 3.4.B5 Hvorupvej m.m.

Den vestlige del af kommuneplanrammen 3.4.T3 udlagt til teknisk anlæg overføres til boligrammen 2.4.B5.  

Rammeområdet ligger indenfor de kystnære dele af byzonen, jf. Retningslinje 11.4.2. Den nye bebyggelse vil ikke påvirke skyline væsentligt, idet der i dag allerede er tilsvarende bebyggelser omkring området og nærmere kysten. Bebyggelsen vil ikke blive højere end eksisterende bebyggelse. Derfor vurderes det, at der ikke vil ske ændringer af den visuelle påvirkning af kysten.

Rammeområdet ligger indenfor fuglekollisionslinjen på 13 km. Der forventes ikke at blive planlagt for regnvandsbassiner indenfor rammeområdet, og derfor vil arealet ikke være attraktivt for fugleophold. 

Dele af rammeområdet er beliggende indenfor Nr. Uttrup Skydebanes støjkonsekvenszone. Indenfor støjkonsekvenszonen må der ikke planlægges for støjfølsomme anvendelse. Arealet i boligområdet, der er påvirket af støj kan dog anvendes til parkering, fælleshus el. lignende. 

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne. 

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Lokalplanområdet ligger inden for et i forvejen bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 4 km vest for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at planlægningen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde, eller at beplantningsbæltet fungerer som ledelinje for flagermus. Det vurderes dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. 

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for Larsensvej, 34A, 9400 Nørresundby, påbaggrund af bygherres initiativ til at etablere et boligområde på matriklen.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i Nørresundby.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm.

28-09-2020