Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 2.021 for Stenholmsvej, Lindholm

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillæget skal sikre at der er overnsstemmelse mellem kommuneplanrammmen og ønsket om at omdanne en del af et rekreativ område, ved Stenholmsvej i Nørresundby, til mindre boliger i form af tæt/lav bebygelse. Tillægget justere på afgrænsninger og forholder sig til de udlagte retningslinjer i kommuneplanen, som det nye kommuneplantillæg går ind over.   

Kommuneplanrammer 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme "2.4.B13 Stenholmsvej" til boliger. Det nye boligområde er et mindre areal, tidligere omfattet af kommuneplanramme "2.4.R4 Ved Åvej", udlagt til rekreativt område.

Boligområdet planlæggest til mindre boliger i form af tæt/lav, med udgangspunkt i at huse social udsatte. Boligernes placering er tænkt ud fra et princip om at de sociale boliger skal placeres i Nørresundby i nærhed til bymiljøet, offentlig transport, indkøbsmuligheder og rekreative områder.   

1rammer _foer  1rammer _efter
Kommuneplanrammen før
Kommuneplanrammer efter

Retningslinje for de kystnære dele af byzonen

Rammeområdet ligger indenfor de kystnære dele af byzonen, jf. Retningslinje 11.4.2. Den nye bebyggelse vil ikke påvirke skyline væsentligt, idet der i dag allerede er tilsvarende bebyggelser og erhverv i området og nærmere kysten. Bebyggelsen vil ikke blive højere end eksisterende bebyggelse og vil være placeret i et tæt beplantet skovområde. Derfor vurderes det, at der ikke vil ske ændringer af den visuelle påvirkning af kysten.

Fuglekollisonslinjen på 13 km

Rammeområdet ligger indenfor fuglekollisionslinjen på 13 km. Der forventes at blive planlagt et mindre regnvandsbassiner indenfor rammeområdet. I udformning og størrelse af bassinet indtænkes der tiltag for at hindre fugleophold, dette gøres i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrrelse.

Retningslinje for økologiske forbindelser  

Rammeområdet er en del af den udpeget økologiske forbindelse i kommuneplanen iflg. retningslinje 11.3.8 Økologiske forbindelser.

Som følge af rammeændring, hvor en del af det rekreative område inddrages til boliger, justeres afgrænsningen for den økologiske forbindelse. Området vil stadig være omgivet af den økologiske forbindelse.   

Klimatilpasning 

Kommuneplanen viser at rammeområdet har en årlig risiko for oversvømmelse på under 5%. Der gøres dog opmærksom på at grundvandspejlet ligger 1 meter under terræn. 

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne. 

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Planområdet ligger ikke indenfor Natura 2000.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 3 km vest for lokalplanområdet. Lokalplanens planlægning af boliger vurderes ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000-området, og i kraft af den betydelige afstand til området vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Der er forbud mod opgravning og ødelæggelse af plantearter og mod forstyrrelse af dyrearter og deres yngle- og rasteområder. 

Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV.

De eneste arter, som potentielt kan have yngle- eller rasteområde inden for lokalplanområdet, er arter af flagermus. Gamle træer i området kan være rasteområde for flagermus, som også kan benytte den langstrakte plantning som ledelinie.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for arealet på Stenholmsvej, 9400 Nørresundby. Lokalplanen og Kommuneplantillæget udarbejdes på baggrund af et ønske om, at bygge nye boliger til social udsatte, med et stærkt tilhørsforhold til Nørresundby.  

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i Nørresundby.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 2-4-109 Boliger, Stenholmsvej, Lindholm.

18-01-2021