Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 2.012 Forbindelsesvejen og Jørgen Berthelsens Vej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området har hidtil været anvendt til administration mv. for Specialarbejderforbundet i Danmark (SID). Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at der i stedet kan opføres etageboliger.

Beskrivelse af ændringen
De hidtil gældende rammer (rammeområde 2.3.O2 Løvvangskolen m.m.) dækker et stort området til offentlige institutioner og anlæg. Den sydøstlige del heraf (SID-arealet) udlægges nu som særskilt rammeområde og får betegnelsen 2.3.B9 Forbindelsesvejen og Jørgen Berthelsens Vej. Denne del af området kan herefter anvendes til boliger (tæt-lav boliger og etageboliger), klinikker, kontorer, service, institutioner mv. Bebyggelsesprocenten er ændret fra max. 25 til max. 55, etageantallet fra max 1½ til max. 4, højden fra max. 8,50 m til max. 15 m (excl. elevatortårne).

For såvel det nye rammeområde 2.3.B9 som for det gamle rammeområde 2.3.O2 er der sket tekst og indholdsmæssige justering i overensstemmelse med bl.a. de nye normer, der blev indført i forbindelse med kommuneplanrevision 2009.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 2-3-101 Etageboliger, Forbindelsesvejen / Jørgen Berthelsens Vej.

11-10-2010