Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 2.014 for en ændring af kommuneplanramme 2.1.B9 Jørgen Berthelsens Vej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget er udarbejdet sammen med en lokalplan 2-1-101 Boliger og rekreativt område, Jørgen Berthelsens Vej, der giver mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål enten tæt-lav, som rækkehuse i 2 etager eller terrassehuse i 3 etager samt rekreative formål.

Den centrale beliggenhed og nærheden til kridtgravene giver området potentiale til at blive et attraktivt bosted. Endvidere er området beliggende nær de to rekreative forbindelser - Solsideforbindelsen og Skanseforbindelsen. Samtidig er en del af området anvendt til skov og
offentligt opholdsarealer.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 2.1.R2 ved Jørgen Berthelsensvej, 2.1.O1 Syrenbakken og 2.1.B9 øst for kridtgraven. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse
med bestemmelserne i kommuneplanramme 2.1.B9 ved Jørgen Berthelsens Vej, da etageantallet i boligdelen øges fra 2½ til 3.

På den baggrund er Kommuneplantillæg 2-014 udarbejdet. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt dokument.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 2-1-101 Boliger og rekreativt område, Jørgen Berthelsens Vej. 

20-06-2011
Andre planer