Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 2.013 Varmecentral m.m. ved Hjørringvej

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at området fortsat kan anvendes til tekniske anlæg, herunder en ny varmecentral for fjernvarme.

Beskrivelse af ændringerne
Kommuneplantillægget omfatter den nord-østlige del af det nuværende rammeområde 2.2.O3 Nørre Uttrup Skole m.m. De nugældende rammer giver ikke mulighed for at opføre et større teknisk anlæg som en varmecentral. Derfor laves der et nyt rammeområde, som omfatter de eksisterende tekniske anlæg (fjernvarmepumpestationen, overløbsbygværket/forsinkelsesbassin for regnvand samt gasregulatorstation) og samtidig giver mulighed for den nye varmecentral, der opføres i områdets østlige del tæt på motorvejen og i direkte forbindelse med pumpestationen. Det nye rammeområde får betegnelsen 2.2.T4, Varmecentral m.m. ved Hjørringvej.

Rammerne for det nuværende rammeområde 2.2.O3 Nørre Uttrup Skole m.m. er justeret. De væsentligste ændringer er:
- Reservationen til regnvandsbassin udgår, da bassinet nu ligger i rammeområde 2.2.T4.
- På grund af trafikstøjforholdene og områdets placering ved Nørre Uttrup Center ændres anvendelsesbestemmelserne, så det ikke længere er muligt at etablere boliger. Til gengæld kan der etableres klinikker, kontorer og service - og som hidtil fritidsanlæg, undervisning, institutioner, rekreative formål og (mindre) tekniske anlæg.
- Bebyggelsesprocenten hæves fra max. 40 til max. 50 for at give mulighed for en randbebyggelse, der kan forstærke den bymæssige karakter i Nørre Uttrup.
- Her ud over er rammebestemmelserne justeret, så der er overensstemmelse med de normer, der blev indført ved kommuneplanens hovedrevision i 2009.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Miljøvurderingen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med lokalplan 2-2-104 Varmecentral mv., Hjørringvej.

Miljøvurderingen beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljøvurderingen er indsat i lokalplanredegørelsen.

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

Kommunen har screenet projektet for varmecentralen i forhold til VVM-bekendtgørelsen. Anlægget er ikke VVM-pligtig, da anlægget antages ikke at kunne få væsentligt indvirkning på miljøet.

10-10-2011
Andre planer