Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 2.016 for området ved Thistedvej/Lufthavsvej i Lindholm

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og ønsket om at omdanne en del af industriområdet ved Lufthavnsvej til et lettere erhvervsområde. Ligesom tillægget justerer på afgrænsninger og foretager mindre ændringer i de bebyggelsesregulende bestemmelser for det blandede bolig- og erhvervsområde øst Thistedvej, området for Lindholm Industripark og de tilstødende rekreative områder.

Kommuneplanrammer
Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme "2.4.H5 Lufthavnsvej" til lettere erhverv. Det nye erhvervsområde, der tidligere var omfattet af en del af kommuneplanrammerne "2.4.I1 Lindholm Industripark" og "2.4.T1 Thistedvej", skal skabe mulighed for etablering af et område til lettere erhverv med tilknytning til lufthavnen. Erhvervsområdet er trafikalt godt placeret ved det overordnede vejnet, tæt på Aalborg Lufthavn og med ca. 1 km til Lindholm Station.

Kommuneplanrammen "2.4.T1 Thistedvej" udgår og de resterende dele af kommuneplanrammen overgår til kommuneplanrammerne "2.4.D1 Ved Thistedvej", "2.4.I1 Lindholm Industripark", "2.4.R1 Åblink og Voerbjerglund" og "2.4.R2 Lindholm Camping". Lindholm Camping er ophørt og derfor skifter sidstnævnte kommuneplanrammen navn til "2.4.R2 Lergravssøerne".

Kommuneplanrammen "2.4.I1 Lindholm Industripark" udvides med et mindre område langs Lufthavnsvej, der tidligere har været udlagt til rekreativt område "2.4.R2 Lindholm Camping", mens området reduceres mod sydøst, hvor en del af erhvervsrammen overgår til de rekreative kommuneplanrammer "2.4.R3 Lindholm Fjordpark"  på grund af planlægningszonen til vejreservationen for en kommende 3. Limfjordsforbindelse. Til gengæld udvides den rekreative kommuneplanramme "2.4.R4 Ved Åvej" med et mindre areal mod nordøst, som er blevet tilplantet.

2_016_rammer _foer (2)  2_016_rammer _efter (2)
Afgrænsning af de gældende rammeområder
 Afgrænsning af de nye rammeområder

I kommuneplanrammen "2.4.D1 Ved Thistedvej" gives der mulighed for opførelse boliger og lettere erhvervsanvendelse som fx service og kontorer, der ikke er til miljømæssige gene for de omkringliggende boliger. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for åben-lav, max. 40 for tæt-lav og max. 50 for anden anvendelse. Den tilladte bygningshøjde er ændret fra 10,5 m til 12,5 m for at muliggøre, at der kan opføres et nutidigt byggeri i maksimalt 3 etager. Rammen tilføjes anvendelserne "Mindre butikker til salg af egne produkter" og "butikslignende formål". Ligesom der i rammen præciseres at området mod nord skal virke som byport og bebyggelser langs Thistedvej skal virke afskærmende for det bagvedliggende boligområde. 

Retningslinjer for byudviklingsområder
Områderne med rummelighed til nyt erhvervs- og boligbyggeri tilføjes retningslinje "2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål".

 2-016_byomdannelse
Nye byudviklings- og byomdannelsesområder. De nye kommuneplanrammer er markeret med gult.

Boligområdet (markeret med rød skravering nedenfor) er vist i retningslinje "3.1.1 Nyt boligbyggeri", ligesom områderne med ledige ervervsområder (markeret med blå skravering nedenfor) er opdateret i retningslinje "4.1.1 Nye erhvervsområder".

 2-016_bolig -erhvervsomr
Ledige bolig- og erhvervsområder. De nye kommuneplanrammer er markeret med gult.

 

Det nyudlagte område til lettere erhverv er på grund af den god trafikale beliggenhed og området art også velegnet til butikker med pladskrævende varegrupper - fx en bilhandel. Derfor er det og tilføjet retningslinje 7.1.4 Særlig pladskrævende varer.

2-016_pladskraevende
Nyt området til særligt pladskrævende. De nye kommuneplanrammer er markeret med gult.

Illustrationskortet er opdateret for så vidt angår kommende veje, stier og skove.

 2-016_illustrationskortet
Ny illustrationsplan for overordnet vej, stier og skov. De nye kommuneplanrammer er markeret med gult.

Retningslinje for økologisk forbindelse
Som følge af rammeændringer, hvor nogle af de rekreative områder inddrages til erhverv og andre steder udvides, justeres de økologiske forbindelser.

2-016_oko -forbindelse _foer 2-016_oko -forbindelse _efter (1)
Gældende økologisk forbindelse. De nye kommuneplanrammer er markeret med gult.
Forslag til reviderede økologiske forbindelser. De nye kommuneplanrammer er markeret med gult.

Byens kant
Erhvervsområderne ligger i byens udkant langs Thistedvej, der er en af de nordlige indfaldsveje til byen. I den forbindelse er det væsentligt, at der i den videre planlægning arbejdes med, hvordan man møder byen, og hvordan adkomsten til byen fra det åbne land opleves. Thistedvej skifter her karakter af landevej til bygade, hvilket bør understøttes af såvel bebyggelse som beplantning.

2-016_Lanskab (1)

Ankommer man fra nord (1), bevæger man sig først i et meget åbent landskab med fritvoksende og selvgroede buske og træer, hvor man flere steder oplever kig til områdets søer og grønt.

Umiddelbart før byområdet - med kolonihaver på østsiden og erhvervsområde på vestsiden - møder man idag en fortættet grøn beplantning, der danner en port mod byen.

Herefter (2) opleves en grøn mur, der fortsætter langs kolonihaverne og erhvervsområdet. For at fremhæve erhvervsområdet kan man med fordel bearbejde det grønne mod erhvervsområdet, så den eksisterende natur åbnes, og man oplever, at nu begynder byen.

Ved det eksisterende kryds mellemThistedvej/Lufthavnsvej starter den mere urbane bebyggelse. Også her kan der med fordel arbejdes med en egentlig byport.

OSD- og NFI-område
En meget lille del i den nordlige ende af kommuneplanrammen 2.4.R1, er berører et OSD- og et NFI-områder (se rød cirkel nedenfor).

2-016_ODS (1) 2-016_NFI
OSD-område og ny kommuneplanramme 2.4.R1 markeret med gul.
NFI-område og ny kommuneplanramme 2.4.R1 markeret med gult

For så vidt angår kommuneplanrammen 2.4.R1 er der ikke tale om ny udlæg eller ændring af arealanvendelse. Området er et eksisterende kolonihaveområde, hvor anvendelsen skal fortsætte uændret. Grunden til at kommuneplanrammen 2.4.R1 indgår i tillægget er, at der rammens vestlige side tidligere har været udlagt en ramme til teknisk anlæg – som dækker en del af Thistedvej. Normalt er vores veje ikke udlagt i selvstændige rammer, hvorfor vi har valgt, at kommuneplanrammen 2.4.T1 udgår, og vejarealerne ligges til de tilstødende rammer.

Aalborg Kommune betragter det som en teknikalitet og ikke en anvendelsesændring, der vil udløse grundvandsredegørelse m.m., idet der reelt ikke sker nogle ændrede anvendelser i rammeområdet – både vej og kolonihaver er der jo i forvejen.

Planforslagets baggrund

Kommuneplantilægget følger op på målsætningen i nedslaget "Aalborg Lufthavn" i kommuneplanens hovedstruktur "Vision 2025".

Her lægges der op til, at området udvikles til et erhvervsmæssigt lufthavnsområde, som udnytter områdets særlige potentialer - bl.a.:

  • Bynær placering i cykelafstand fra Aalborg midtby via et (snart) fuldt udbygget netværk af cykelstier.
  • Let adgang til resten af verden via fly, tog, bus og bil.
  • Attraktiv placering i naturen nær Limfjorden med gode rekreative stiforbindelser som forbinder området på kryds og tværs med både Aalborg Lufthavn, Aalborg og byens nordvestlige opland. Heriblandt kan nævnes kobling mellem Vadum Banesti, fortov og cykelsti langs Lufthavnsvej og de rekreative gang- og cykelstier i Lindholm Fjordpark med direkte forbindelse til Aalborg centrum.

Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplantillægget udarbejdes der en lokalplan for en del af området ved krydset Thistedvej/Lufthavnsvej.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering, da det er vurderet, at planen ikke må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af "Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm".

12-02-2018